Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

BUKO Pharma-Kamapgne

Identifikačné číslo v Registri: 88556632719-16
Dátum registrácie: 7.12.2009 12:11:25

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.12.2014 14:33:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.11.2014 9:53:47


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: BUKO Pharma-Kamapgne
Skratka: BUKO
Právna forma: gemeinnütziger Verein
Internetová stránka: http://www.bukopharma.de

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Hedwig Diekwisch
Funkcia: Geschäftsführerin

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Hedwig Diekwisch
Funkcia: Geschäftsführerin

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: August-Bebel-Str. 62  62
P. O. BOX: 33602
33602 Bielefeld
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 52160550
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: - Unabhängige VerbraucherInnenwerbung
- Menschenrecht auf Gesundheit
- Rationaler Arzneimittelgebrauch
- Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Zugang zu ART, TB-Medikamenten
Forschung und Entwicklung
VerbraucherInnenschutz
Rationale Arzneimittelprolitik
Werbeverbot für rezeptpflichtige Medikamente

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 30
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • HOLANDSKO
 • NEMECKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • BRAZÍLIA
 • INDIA
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • UGANDA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
HAI
BUKO
ISDB
Aktionsbündnis gegen Aids
PHM

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 292 442
z toho financovanie z verejných zdrojov: 131 950
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 73 950
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 58 000
z iných zdrojov: 160 492
- dary: 141 492
- členské: 19 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.