Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Belgian Entertainment Association

Αριθμός μητρώου: 88267013456-85
ημερομηνία της εγγραφής: 15/04/2010 11:40:45

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 09:33:38
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 09:33:38
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Belgian Entertainment Association

BEA

vzw

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Almaplein, 3
Ταχυδρομική θυρίδα: 2
1200 Brussel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27794174

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Olivier Maeterlinck

directeur

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Olivier Maeterlinck

directeur

    Στόχοι και αποστολή

BEA is de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie. De Belgische entertainmentindustrie (games, muziek en video) realiseerde in 2009 een omzet van € 615 miljoen en stelt meer dan 15 000 mensen tewerk.

BEA bundelde in 2008 de krachten van BLISA, BVF en IFPI Belgium, respectievelijk de beroepsfederaties van de Belgische interactieve software- (kortweg games), video- en muziekindustrie om de belangen van de Belgische Entertainmentsector nog beter te verdedigen. BEA verenigt zo meer dan 50 bedrijven actief in de productie en/distributie van games, interactieve software, muziek en video. Samen vertegenwoordigen de leden van BEA bijna 90% van de Belgische entertainmentindustrie.

De opdrachten van BEA zijn:

► het bevorderen van de waarde van muziek, film en games in de samenleving, zowel in het sociaal, economisch als het cultureel leven;

► de bescherming en de verdediging van de belangen van de sectoren in het algemeen en haar leden in het bijzonder;

► het bevorderen van een redelijke toegang tot de markt en het streven naar aangepaste auteurswetten;

► het verstrekken van informatie over de werking van de entertainmentsector in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Digital agenda,
Digital single market
Creative industries


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Investeren in de productie of distributie van muziek, films en games is dezer dagen een riskante onderneming. Nochtans zijn films, games en muziek nog nooit zo populair en beschikbaar geweest. De producenten moeten dan ook samen hun stem laten horen via een representatieve organisatie die de collectieve belangen van deze branches verdedigen. BEA neemt die taak op zich op verschillende wijzen:

Verdediging sectorbelangen

BEA heeft veelvuldig contact met de overheid op alle niveau’s over diverse zaken in het belang van de entertainment sector en is geassocieerd met UNIZO. BEA ijvert voor een laag BTW tarief, de bescherming van auteursrechten, fiscale stimuli voor investering in creativiteit,… zowel bij nationale als bij Europese instanties.

Informatie voor de leden

BEA kan voor haar leden een beroep doen op de studiedienst van UNIZO, die over een groot aantal materies met betrekking tot het ondernemen (juridisch) advies kan leveren. Verder kan BEA haar leden bijstaan voor advies inzake auteursrechten en naburige rechten.

Marktinformatie

BEA verzamelt informatie over de entertinmentmarkt en verspreid die onder haar leden met inachtname van de wettelijke regelgeving.

Pers en Public relations

BEA informeert publiek en pers over de entertainmentsector en de markt en treedt op als woordvoerder. Tevens draagt zij rechtstreeks of onrechtstreeks bij aan verschillende activiteiten ter promotie van de sector.

Piraterijbestrijding

Om de efficiëntie van de bestrijding van namaak te verhogen heeft BEA een samenwerkingsovereenkomst met BAF (Belgian Anti-piracy Federation) en SABAM. Ze zijn actief in de bestrijding van games-, film- en muziekpiraterij, zowel on- als offline en dit uitsluitend voor het repertoire van aangesloten leden. Het bespaart de leden veel tijd en kosten.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 5  

5

5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Olivier MAETERLINCK 24/06/2015 22/06/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Καταναλωτές
  • Κοινωνία της πληροφορίας
  • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
  • Πολιτισμός

    Μέλη

BEA is lid van UNIZO,IFPI, IVF en ISFE

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.