Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Central Europe Energy Partners

Αριθμός μητρώου: 87738563745-94
ημερομηνία της εγγραφής: 16/06/2010 17:05:30

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 18:15:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 18:15:36
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Central Europe Energy Partners

CEEP

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

rue Froissart, 123-133
1040 Bruksela
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 28807297

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Janusz Luks

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Marta Mazur

Assistant to CEO

    Στόχοι και αποστολή

Central Europe Energy Partners (CEEP) is a Central European organisation, comprised of energy and energy-intensive companies and scientific institutions .It was established in June 2010, and now has 25 members from 5 countries, representing more than 300,000 employees, and an overall revenue of Euros 50 billion. CEEP is very active at the EU level (see the activities of CEEP on the website: www.ceep.be ).

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

for example:
-EIB’s approach to supporting climate action
-Revision of the EU’s Emissions Trading System (EU ETS) Directive
-list of projects proposed for the PCI label in energy infrastructure, according to Regulation (EU) no. 347/2013 of the European Parliament and of the Council of the 17th of April, 2013, on guidelines for trans-European energy infrastructure
-revision of Regulation (EU) No 994/2010, concerning measures to safeguard the security of gas supply
-list of proposed Projects of Common Interest in the field of Smart Grids

-Report 'The Future of Coal, Clean Coal Technologies and CCS in the EU and Central East European Countries: Strategic Challenges and Perspectives' (EUCERS/CEEP)
-Report 'Analysis of Central Europe’s Energy Sector’ (E&Y/CEEP)
-Report 'What Energy-Price-Growth?' (Roland Berger/CEEP)
-Report 'Completing Europe - From the North-South Corridor to Energy,Transportation, and Telecommunications Union' (Atlantic Council/CEEP)
- CEEP Report


 

EU Refinary Forum

Civil Society Dialogue - CSD

Όχι

Όχι

European Energy Forum (EEF)
European Round Table on Coal and Steel (ERToCS)

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 30  

30

22,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Marta Mazur 27/06/2015 25/06/2016
Janusz LUKS 21/06/2015 18/06/2016
Bogdan JANICKI 02/07/2015 29/06/2016
Marcin Bodio 27/06/2015 25/06/2016
Jakub Przyborowicz 09/07/2014 07/07/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

European Policy Center (EPC)
Friends of Europe (SDA/FoE)
French Institute of International Relations (IFRI)
European Energy Forum (EEF)

CEEP members:
http://www.ceep.be/our-members/

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 300.000 € και < 399.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.