Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Central Europe Energy Partners

Αριθμός μητρώου: 87738563745-94
ημερομηνία της εγγραφής: 16/06/2010 17:05:30

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/05/2014 09:41:09
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/05/2014 09:41:09

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Central Europe Energy Partners

CEEP

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

rue Froissart, 123-133
1040 Bruksela
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 28807297

(+32) 28807077

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Janusz Luks

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Marta Mazur

Executive Assistant

    Στόχοι και αποστολή

CEEP is an international non - profit association incorporated in Brussels. Its primary mission is to support integration of the Central Europe Energy Sector within the framework of common EU energy and energy security policy. CEEP members are energy sector companies, as well as universities and other research institutions from Central Europe.

The over-riding goal is to combine the capabilities and experience, and enhance co-operation between energy sector companies and research organizations in the region of Central Europe. The purpose of this is to identify and advocate common problems and their solutions, strengthen the region’s energy security and facilitate successful implementation of the EU energy and energy security policy.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

CEEP jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli sektora energii z Europy Centralnej, a także wiodących uczelni i politechnik . Jej głównym celem jest działanie na rzecz integracji sektora energii w ramach polityki energetycznej, w tym polityki bezpieczeństwa UE.

CEEP aktywnie działa poprzez przygotowywanie stosownaych ekspertyz, rekomendacji, opracowań technologicznych i technicznych.

CEEP chce być podmiotem aktywnym w procesie konsultacji i tworzenia prawa unijnego w zakresie szeroko rozumianego sektora energii.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Janusz LUKS 09/07/2014 07/07/2015
Bogdan JANICKI 09/07/2014 07/07/2015
Marcin Bodio 09/07/2014 07/07/2015
Jakub Przyborowicz 09/07/2014 07/07/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.