Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Lietuvos mokslų akademija

Id-nummer i registret: 8768994186-53
Registreringsdag: 2008-07-11 16:31:51

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-10 08:34:23
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-10 08:34:23


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Lietuvos mokslų akademija
Förkortning: LMA
Associationsform (rättslig ställning): biudžetinė įstaiga
Webbplats: http://lma.lt/

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Valdemaras Razumas
Befattning: prezidentas

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Andrius Bernotas
Befattning: Organizacinio skyriaus vadovas

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Gedimino pr.  3
LT-01103 Vilnius
LITAUEN
Telefon: (+370 5) 261 3651
Fax: (+370 5) 261 8464
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Mokslų akademijos misija – sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros.

Mokslų akademija, įgyvendindama savo misiją, siekia šių svarbiausių strateginių tikslų:
1) nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač daug dėmesio skiriant svarbiausiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos klausimams, atsižvelgiant į pasaulio mokslo tendencijas;
2) ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą;
3) puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.

Siekdama šių tikslų, Mokslų akademija:
1) inicijuoja arba Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pavedimu organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus;
2) pagal savo kompetenciją konsultuoja Seimą ir Vyriausybę, teikia jiems rekomendacijas ir ekspertinius vertinimus;
3) teisės aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti valstybės kaip juridinių asmenų, reikalingų Mokslų akademijos veiklai užtikrinti, savininkės teises ir pareigas;
4) nustato mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas, leidžia mokslo ir mokslo populiarinimo periodinius ir neperiodinius leidinius, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos pavedimu koordinuoja mokslo leidinių ir mokslo bei technologijų sklaidos priemonių (mokslo populiarinimo audiovizualinės medžiagos rengimas ir periodinių leidinių leidyba, nacionalinių mokslo populiarinimo renginių organizavimas, žinių apie mokslą ir technologijas kompetencijų tobulinimas) įgyvendinimą;
5) organizuoja mokslinius kongresus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, kitus Mokslų akademijos veiklą atitinkančius renginius;
6) sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose;
7) skatina jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą, konkurso būdu iš valstybės biudžeto, paramos teikėjų lėšų ar kitų teisėtai gautų lėšų skiria dotacijas ir stipendijas moksliniame darbe pasižymėjusiems mokslininkams ir studentams, siunčia mokslininkus stažuotis ir dirbti į užsienio mokslo centrus;
8) steigia ir teikia garbės vardus, premijas ir apdovanojimus už mokslo laimėjimus ir (arba) indėlį į eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;
9) bendradarbiauja su pramonės ir verslo įmonėmis bei organizacijomis mokslo ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros klausimais;
10) bendradarbiauja su mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijomis;
11) turi įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto nustatytą savarankiškumą, nustato savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
12) saugo savo archyve Mokslų akademijos narių asmens bylas, taip pat Mokslų akademijos įsteigtų juridinių asmenų archyvinius dokumentus ir kitą mokslo istorijai vertingą medžiagą;
13) naudojasi kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 206
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Eurointegracija mokslo ir visuomenės pažangai

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 206
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • ESTLAND
 • ITALIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TYSKLAND

 • RYSSLAND
 • USA
 • VITRYSSLAND
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
ALLEA - Visos Europos mokslų akademijų federacija (All European Academies),
EASAC - Europos akademijų mokslo konsultacinė taryba (European Academies Science Advisory Council),
IAP - globalus mokslų akademijų tinklas (IAP: Inter-Academy Partnership),
ICSU - Tarptautinė mokslo sąjungų taryba (International Council of Scientific Unions).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 771 837
därav offentlig finansiering: 771 837
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 771 837
- regionala/lokala källor:
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.