Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Lietuvos mokslų akademija

Numărul de identificare din Registru: 8768994186-53
Data înscrierii: 11/07/2008 16:31:51

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 29/04/2015 09:17:14
Data ultimei actualizări anuale: 29/04/2015 09:17:14
Data-limită pentru următoarea actualizare: 29/04/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Lietuvos mokslų akademija

LMA

biudžetinė įstaiga

    Secțiunea de înregistrare

IV - Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare

Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

    Date de contact

Gedimino pr., 3
LT-01103 Vilnius
LITUANIA

(+370 5)261 3651

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Valdemaras Razumas

prezidentas

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Andrius Bernotas

Organizacinio skyriaus vadovas

    Obiective şi misiuni

Mokslų akademijos misija – sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros.

Mokslų akademija, įgyvendindama savo misiją, siekia šių svarbiausių strateginių tikslų:
1) nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač daug dėmesio skiriant svarbiausiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos klausimams, atsižvelgiant į pasaulio mokslo tendencijas;
2) ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą;
3) puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.

Siekdama šių tikslų, Mokslų akademija:
1) inicijuoja arba Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pavedimu organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus;
2) pagal savo kompetenciją konsultuoja Seimą ir Vyriausybę, teikia jiems rekomendacijas ir ekspertinius vertinimus;
3) teisės aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti valstybės kaip juridinių asmenų, reikalingų Mokslų akademijos veiklai užtikrinti, savininkės teises ir pareigas;
4) nustato mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas, leidžia mokslo ir mokslo populiarinimo periodinius ir neperiodinius leidinius, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos pavedimu koordinuoja mokslo leidinių ir mokslo bei technologijų sklaidos priemonių (mokslo populiarinimo audiovizualinės medžiagos rengimas ir periodinių leidinių leidyba, nacionalinių mokslo populiarinimo renginių organizavimas, žinių apie mokslą ir technologijas kompetencijų tobulinimas) įgyvendinimą;
5) organizuoja mokslinius kongresus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, kitus Mokslų akademijos veiklą atitinkančius renginius;
6) sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose;
7) skatina jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą, konkurso būdu iš valstybės biudžeto, paramos teikėjų lėšų ar kitų teisėtai gautų lėšų skiria dotacijas ir stipendijas moksliniame darbe pasižymėjusiems mokslininkams ir studentams, siunčia mokslininkus stažuotis ir dirbti į užsienio mokslo centrus;
8) steigia ir teikia garbės vardus, premijas ir apdovanojimus už mokslo laimėjimus ir (arba) indėlį į eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;
9) bendradarbiauja su pramonės ir verslo įmonėmis bei organizacijomis mokslo ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros klausimais;
10) bendradarbiauja su mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijomis;
11) turi įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto nustatytą savarankiškumą, nustato savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
12) saugo savo archyve Mokslų akademijos narių asmens bylas, taip pat Mokslų akademijos įsteigtų juridinių asmenų archyvinius dokumentus ir kitą mokslo istorijai vertingą medžiagą;
13) naudojasi kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

naţional

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Mokslinių tyrimų organizavimas ir koordinavimas; konsultacijos, rekomendacijos ir ekspertiniai vertinimai valstybės institucijoms ir savivaldybėms; jaunųjų tyrėjų mokslinės veiklos skatinimas; mokslo rezultatų sklaida tyrėjų bendruomenei; mokslo populiarinimas


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Eurointegracija mokslo ir visuomenės pažangai

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

100%: 3   50%: 4   25%: 212

219

58

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri Interne
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Pescuit şi acvacultură
 • Piaţă internă
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Politică regională
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sănătate publică
 • Tineret
 • Transporturi

    Membri și afiliere

219

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • CIPRU
 • ESTONIA
 • GERMANIA
 • ITALIA
 • LETONIA
 • LITUANIA
 • POLONIA
 • REGATUL UNIT
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS
 • ELVEȚIA
 • FEDERAȚIA RUSĂ
 • ISLANDA
 • NORVEGIA
 • STATELE UNITE ALE AMERICII

ALLEA - Visos Europos mokslų akademijų federacija (All European Academies),
EASAC - Europos akademijų mokslo konsultacinė taryba (European Academies Science Advisory Council),
FEAM - Europos medicinos mokslų akademijų federacija (Fédération Européenne des Académies de Médecine - Federation of European Academies of Medicine)
IAP - globalus mokslų akademijų tinklas (IAP: Inter-Academy Partnership),
ICSU - Tarptautinė mokslo sąjungų taryba (International Council of Scientific Unions).

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

>= 700.000 € şi < 799.999 €

1.110.056 €

1.110.056 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

1.110.056 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.