Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

DYNAMO INTERNATIONAL

Αριθμός μητρώου: 87282918583-53
ημερομηνία της εγγραφής: 1/5/2012 12:07:30 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 16/5/2014 4:09:37 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/5/2014 3:57:00 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: DYNAMO INTERNATIONAL
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Association sans but lucratif (asbl)
Δικτυακός τόπος: http://www.travail-de-rue.net

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Edwin De Boevé
Θέση: Directeur

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Edwin de Boevé
Θέση: Directeur

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 22 Rue de l'étoile 
1180 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0032) 02 378 44 22
Αριθμός φαξ: (+0032) 02 378 44 21
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: La priorité de Dynamo International est la défense des populations les plus exclues, (celles en situation de rue) et de leurs droits.

Dans ce sens, l’association, par le biais de la mise en réseau internationale de plateformes composées de travailleurs sociaux de rue (associations, ONG, … au niveau local et national), entend renforcer les capacités de ces travailleurs de terrain et des associations pour assurer un accompagnement social et éducatif, une aide et une protection à toute personne en situation de grande pauvreté et d’exclusion dans les rues de par le monde.

Dynamo international a pour objet social la coopération au développement sur des thématiques comme les droits des enfants en lien avec ceux de la rue, l’éducation, le travail social de rue, le développement communautaire, la prévention de l’exclusion sociale et l’insertion sociale et professionnelle de personnes trop souvent stigmatisées.

La mission de Dynamo International vise quatre objectifs spécifiques :

- Accroître l’efficience et la qualité des pratiques de terrain des travailleurs sociaux de rue par le biais de la formation, l’échange de pratiques et la réalisation d’outils pédagogiques à travers une politique de formation propre au réseau international des travailleurs sociaux de rue, coordonné par Dynamo International;

- Permettre une mobilisation internationale afin de construire des réponses structurelles et
durables face aux problématiques vécues par les publics rencontrés dans les rues ;

- Relayer les constats et analyses des acteurs de terrain auprès des instances nationales, européennes et internationales afin d’aborder les problématiques rencontrées sur le terrain ;

- Assurer un plaidoyer auprès des instances politiques et administratives en faveur de l’insertion sociale des populations les plus exclues.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 14
Συμπληρωματικά στοιχεία: En 2014, l’équipe permanente compte, en plus de l’équipe de direction, deux équipes :

→ une équipe « Réseau » (recomposée de 4 personnes répartie dans plusieurs pays qui, avec l’équipe de direction, assure la coordination du Réseau international des travailleurs sociaux de rue ;

→ une équipe « Mobilité », en place depuis 2010, composée de 4 personnes qui soutiennent les jeunes en Belgique dans leur projet de réaliser un séjour à l’étranger dans le cadre de programmes européens de jeunesse ou autres, en accompagnant en particulier les jeunes défavorisés.

En outre, Dynamo International accueille régulièrement des stagiaires de différents pays ainsi qu’une personne réalisant un service volontaire européen pour une période de 9 mois.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


En 2012, Dynamo International a bénéficié du budget « Progress » de la Commission Européenne pour le développement de son « Réseau International des Travailleurs Sociaux de Rue ». Grâce à ce budget qui est accordé jusqu’en 2013, Dynamo International a pu notamment approfondir son rôle de coordination du Réseau, réaliser plus de rencontres internationales et plus d’échanges de bonnes pratiques.

Les objectifs stratégiques du Programme de travail pour Dynamo International étaient les suivants:

- Consolider et améliorer, au niveau européen, la coordination, le fonctionnement, les échanges de pratiques et le travail de réflexion au sein du Réseau international des travailleurs de rue ;

- Renforcer et créer de nouvelles synergies entre les travailleurs sociaux de rue et les autres acteurs concernés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;

- Augmenter le nombre de membres européens du Réseau international des travailleurs de rue;

- Construire, avec le public concerné (jeunes, enfants, adultes exclus), des réponses structurelles et durables face aux problématiques vécues par les publics en situation de rue ;

- Assurer le suivi et l’exploitation, au niveau européen et national, des recommandations produites lors du Forum des travailleurs sociaux de rue d’octobre 2010 à Bruxelles;

- Augmenter l’efficacité et l’efficience du travail de rue en Europe;

- Retraduire les problèmes vécus individuellement par les populations les plus exclues en questions publiques à mettre aux agendas politiques européens et nationaux


Activités réalisées:

- développement du site internet

- élaboration de 6 newsletters

- réunions de coordination, organisation de seminaires et activités de formation dans plusieurs pays UE

- activités d'evaluation sur des thèmes liées au travail de rue et les politiques européennes

- publication et diffusion de: affiches, dépliants, badges et cartes postales de présentation du Réseau

- Actes du Forum 2010 des travailleurs sociaux de rue

- Plusieurs positionnements politiques dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et traduction du texte vers plusieurs langues (anglais, français, espanol, alemand)

- Coordination du projet européen "Les Roms et le travail de rue": un partenariat des plateformes en Italie, Grèce et Roumanie, sur la question de la situation des populations Roms

- Conference au Parlement européen autour de la question "Roms, travail de rue et politiques UE", dans le cadre de la strategie européenne d'integration des populations Roms (200 participants)

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Νεολαία
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 10
Αριθμός των οργανισμών μελών. 48
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • Virlanie Fondation Inc (10 Μέλη)
 • Child Protection Centers and Services CPCS (10 Μέλη)
 • HCMC Child Welfare Foundation (10 Μέλη)
 • Concertation des structures d’accueil et d’hébergement pour enfants (10 Μέλη)
 • C.I.J.E.R. (10 Μέλη)
 • O.P.D.E (10 Μέλη)
 • Réseau des Intervenants sur le Phénomène des enfants de la rue (REIPER (10 Μέλη)
 • Caritas Egypt (10 Μέλη)
 • Centre for street children and child trafficking studies (10 Μέλη)
 • Centre for street children and child trafficking studies (10 Μέλη)
 • Entraide nationale (10 Μέλη)
 • CATSR (10 Μέλη)
 • Avenir de l’Enfant (10 Μέλη)
 • Association pour la Réinsertion des jeunes de la Rue (ARJR) (10 Μέλη)
 • Action Développement - Togo (10 Μέλη)
 • Plataforma Unidos (10 Μέλη)
 • Centro Social e Cultural resgate e socializaçao (10 Μέλη)
 • CISMAG (10 Μέλη)
 • Centre d’Education populaire (10 Μέλη)
 • La rue de chez moi (10 Μέλη)
 • EL CARACOL (10 Μέλη)
 • ANIESCA (10 Μέλη)
 • REDENAC (10 Μέλη)
 • ATTRueQ (10 Μέλη)
 • ARSIS (10 Μέλη)
 • BAG EJSA (10 Μέλη)
 • Federation for detached youth work (10 Μέλη)
 • Caritas Steiermark Jugendstreetwork & anlaufstelle (10 Μέλη)
 • Traces de rue (10 Μέλη)
 • Česká asociace Streetwork (10 Μέλη)
 • Hezi-Zerb Elkartea (10 Μέλη)
 • CNLAPS (10 Μέλη)
 • ARSIS Grece (10 Μέλη)
 • Centro Accoglienza La Rupe (10 Μέλη)
 • Association for Outreach Work With Youth (LOSU (10 Μέλη)
 • NAPYN (10 Μέλη)
 • OSOS (10 Μέλη)
 • Conversas de Rua – Associação (10 Μέλη)
 • Fondation Parada Roumanie (10 Μέλη)
 • Skala - youth street education (10 Μέλη)
 • Plate-forme romande des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) (10 Μέλη)
 • RIF (10 Μέλη)
 • Alliance for children and youth - Bulgaria (10 Μέλη)
 • RIF (10 Μέλη)
 • Plateforme des TSR de Tunisie (10 Μέλη)
 • Action mobile pour le changement de rue en Centrafrique (10 Μέλη)
 • ASSALA - Algérie (10 Μέλη)
 • Corporacion Educativa Combos (10 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 • ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 • ΑΪΤΗ
 • ΑΛΒΑΝΙΑ
 • ΑΛΓΕΡΙΑ
 • ΒΙΕΤΝΑΜ
 • ΒΟΛΙΒΙΑ
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 • ΓΚΑΜΠΙΑ
 • ΚΑΝΑΔΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΚΟΛΟΜΒΙΑ
 • ΚΟΝΓΚΟ
 • ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
 • ΜΑΛΙ
 • ΜΑΡΟΚΟ
 • ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
 • ΜΕΞΙΚΟ
 • ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
 • ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
 • ΝΕΠΑΛ
 • ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
 • ΠΕΡΟΥ
 • ΣΕΝΕΓΑΛΗ
 • ΤΟΓΚΟ
 • ΤΣΑΝΤ
 • ΤΥΝΗΣΙΑ
 • ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Συμπληρωματικά στοιχεία: En demande d'adhésion (5):

Mauritanie
Angola
Côte d'Ivoire
Guyane

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Membre effective de:

- Social Platform of Europena NGOs
- European Anti-Poverty Network (EAPN)
- CRIN - Child Rights Information Network)
- Défense des Enfants International (D.E.I) Belgique
- Réseau Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté
- CNCD
- ACODEV
- Donorinfo
- Tombolist

Demande de Statut Participatif pour les OING avec le Conseil de l’Europe

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 1.152.971
από δημόσια χρηματοδότηση: 1.019.555
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 598.673
- από εθνική χρηματοδότηση: 402.676
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
CNCD : 18.206
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 133.416
- δωρεές: 14.354
- συνδρομές μελών: 216
co-fin partners : 24.876
PAF office, forum, guides : 271
PAF Formation, locaux : 17.313
Charges recuperation : 66.976
Autres produits exploitation : 9.410
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.