Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Nederlandse Publieke Omroep

Identifikačné číslo v Registri: 870503037-12
Dátum registrácie: 24/06/2008 10:56:24

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 12:55:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 12:55:32
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Nederlandse Publieke Omroep

NPO

stichting

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Bart de Graaffweg, 2
P. O. BOX: 26444
1202 JJ Hilversum
HOLANDSKO

(+31-35) 6772148

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Henk Hagoort

Voorzitter Raad van Bestuur

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Louis Heinsman

Adviseur Internationale Betrekkingen

    Ciele a poslanie

koepelorganisatie van de landelijke publieke omroep in Nederland

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

auteursrechten
AVMD Richtlijn
mededinging/staatssteun beleid
netneutraliteit
radio spectrum beleid (o.a. RSPG Group)
digitale radio
TTIP onderhandelingen
Media convergentie/pluralisme
Creative Europe


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

onderhouden van relevante contacten met leden van het Europees Parlement en hun medewerkers; met de Europese Commissie, medewerkers en kabinetsleden; met de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese instellingen.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 2

2

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Hospodárska súťaž
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Šport
  • Spotrebitelia
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Vnútorné záležitosti
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

European Broadcasting Union
Federatie Auteursrechtbelangen

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.