Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Nederlandse Publieke Omroep

Identifikačné číslo v Registri: 870503037-12
Dátum registrácie: 24.6.2008 10:56:24

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.6.2014 14:22:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.6.2014 14:22:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Nederlandse Publieke Omroep
Skratka: NPO
Právna forma: stichting
Internetová stránka: http://www.npo.nl

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Henk Hagoort
Funkcia: Voorzitter Raad van Bestuur

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Louis Heinsman
Funkcia: Adviseur Internationale Betrekkingen

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Bart de Graaffweg  2
P. O. BOX: 26444
1202 JJ Hilversum
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+31-35) 6772148
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: lid van de European Broadcasting Union (EBU)

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: koepelorganisatie van de landelijke publieke omroep in Nederland
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


onderhouden van relevante contacten met leden van het Europees Parlement en hun medewerkers; met de Europese Commissie, medewerkers en kabinetsleden; met de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese instellingen.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Broadcasting Union
Federatie Auteursrechtbelangen

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.