Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Identifikačné číslo v Registri: 86354862662-55
Dátum registrácie: 25.11.2009 14:54:25

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.10.2013 14:06:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.10.2013 14:06:56


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement
Skratka: FNADE
Právna forma: Association loi 1901
Internetová stránka: http://www.fnade.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Vincent LE BLAN
Funkcia: Délégué Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Valérie  Plainemaison
Funkcia: Représentante permanente

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue de Naples  33
75008 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 53 04 32 90
Fax: (+33) 1 53 04 32 99
Ďalšie kontaktné údaje: Antenne de la FNADE à Bruxelles:
FNADE Bruxelles
Rue Philippe le Bon 15
BE-1000 Bruxelles BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 230 65 50
Fax : +32 (0)2 230 73 79

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: La FNADE est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l'environnement. Elle est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs et les fabricants de matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants :
- La gestion des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux : collecte, traitement, tri/transfert, valorisation énergétique ou biologique,
- La conception, réalisation et exploitation des sites, déchèteries, unités de traitement et de valorisation énergétique ou biologique : site de transfert, usines d'incinération, centres de tri, plateformes de compostage, centres de stockage,
- La construction et la fabrication des équipements et matériels,
- La dépollution des sols,
- Le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines,
- Le conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Florent Eveillé 31.10.2013 29.10.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


La FNADE représente les intérêts de ses membres auprès de l'Union Européenne sur des questions relatives à l'environnement.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
La FNADE est membre de la FEAD, Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.