Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Identifikačné číslo v Registri: 86354862662-55
Dátum registrácie: 25/11/2009 14:54:25

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 04/03/2015 11:19:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 04/03/2015 11:19:46
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 04/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

FNADE

Association loi 1901

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Odborové zväzy a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Rue de Naples, 33
75008 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 1 53 04 32 90

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vincent LE BLAN

Délégué Général

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Valérie  Plainemaison

Représentante permanente

    Ciele a poslanie

La FNADE est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l'environnement. Elle est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs et les fabricants de matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants :
- La gestion des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux : collecte, traitement, tri/transfert, valorisation énergétique ou biologique,
- La conception, réalisation et exploitation des sites, déchèteries, unités de traitement et de valorisation énergétique ou biologique : site de transfert, usines d'incinération, centres de tri, plateformes de compostage, centres de stockage,
- La construction et la fabrication des équipements et matériels,
- La dépollution des sols,
- Le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines,
- Le conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Paquet Economie Circulaire


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

La FNADE représente les intérêts de ses membres auprès de l'Union Européenne sur des questions relatives à l'environnement.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Florent Eveillé 04/11/2014 30/10/2015

    Oblasti záujmu

  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Podniky
  • Spotrebitelia
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

La FNADE est membre de la FEAD, Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

< 9 999  

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.