Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce

Identifikačné číslo v Registri: 86306733743-72
Dátum registrácie: 16.6.2010 11:56:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.5.2014 14:13:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.5.2014 14:13:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce
Skratka: MACIF
Právna forma: SAM
Internetová stránka: http://macif.fr

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jean-Marc RABY
Funkcia: Directeur Général

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Diane IANNUCCI
Funkcia: Chargée aux affaires européennes

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Pied de Fond  2 et 4
79037 NIORT CEDEX 9
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 01 55 31 63 26
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: La MACIF est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables sans intermédiaire, créée à Niort (France) en 1960. Premier assureur de la famille en France avec plus de 5 millions de sociétaires, la MACIF est un groupe à l'activité diversifiée, qui intervient en assurances de biens et de personnes (santé, prévoyance) et présente une offre en assurance-vie. Dans le domaine de l'assurance de biens, sa principale activité est l'assurance automobile et des motos avec 5,8 millions de véhicules assurés sur le territoire français. La MACIF adhère aux principes de l'économie sociale et du développement durable, et elle déploie une activité importante dans le domaine de la prévention.

- Assurance de personnes
- IARD
- Automobile
- Habitation et famille
- Banque et services financiers
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Bethy-Alexandra ALBA SANCHEZ-GALIAN 21.12.2013 19.12.2014
Diane LORTIOIS - IANNUCCI 7.12.2013 5.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Evolution règlementaire du secteur français et européen de l'assurance et des autres services financiers

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
- AMICE
- GEMA
- FNMF
- ICMIF
- EURESA

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.