Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

FEDERCASA

Tunnusnumber registris: 85945103744-47
Registreerimise kuupäev: 16/06/2010 13:08:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/03/2015 13:31:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/03/2015 13:31:28
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

FEDERCASA

FEDERCASA

Associazione di categoria

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud kohaliku tasandi ametiasutused

    Kontaktandmed

Venti Settembre, 4
00187 Roma
ITAALIA

(+39)0688811720

    Juriidiliselt vastutav isik

Luca Talluri

Presidente

    ELi asjade eest vastutav isik

CLAUDIO DI ANGELO ANTONIO

Dirigente

    Eesmärgid ja ülesanded

Federcasa nasce nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP) costituita nel 1950. La Federazione associa 114 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio.
Federcasa partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e internazionali. In questa prospettiva aderisce a varie associazioni e istituti di ricerca nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica; in particolare: collabora con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CNEL, CNR, ENEA e varie amministrazioni comunali; è associata ad ACCREDIA, CRESME, INU e ad altri organismi nazionali; è tra i soci fondatori del CECODHAS, Comité européen de coordination de l’habitat social, che rappresenta gli interessi degli associati di ventidue paesi presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, e di EUROPAN, concorsi europei per nuove architetture.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energia, Fondi europei, affari generali, sviluppo, tassazione, ricerca


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Rappresentanza degli associati a livello nazionale e azioni di lobbyng nei confronti del Governo e del Coordinamento delle Regioni.
Rappresentanza a livello europeo attraverso la partecipazione attiva al Cecodhas Housing Europe.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

http://www.federcasa.it/regionisoci/index.htm

 • ITAALIA

Rete europea di riferimento:
Cecodhas Housing Europe
Bruxelles - Square de Meeus 18
Comitato europeo di coordinamento delle Associaizoni dell'alloggio sociale

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

2 669 336 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

2 669 336 €

0 €

2 458 494 €

210 842 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.