Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Marek Różycki

Tunnusnumber registris: 85913994347-10
Registreerimise kuupäev: 13/10/2010 20:13:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/02/2015 19:14:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/02/2015 19:14:26
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Marek Różycki

Różycki

spółka z o.o.

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Rybnicka, 43
43-190 Mikołów
POOLA

(+48607) 268497

    Juriidiliselt vastutav isik

Marek Różycki

właściciel

    ELi asjade eest vastutav isik

Marek Różycki

Właściciel

    Eesmärgid ja ülesanded

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Prawo w zakresie transportu i chemii


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

ETOS.org.pl

ETOS.org.pl

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Jagaro

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Posiadam wpis na liście krajowej osób zajmujących się profesjonalnie lobbingiem.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.