Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Central Lobby Consultants Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 85317577507-40
Dátum registrácie: 20/12/2011 11:34:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/04/2015 12:26:31
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/04/2015 12:26:31
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 21/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Central Lobby Consultants Ltd

CLC

Limited Company

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Church House
Great Smith Street
SW1P 3AZ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2072221265

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Helen Donoghue

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Michael Hale

Director

    Ciele a poslanie

Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Environmental, tax and charity related issues. Review of VAT. Reviews of waste legislation.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 2   50%: 1   25%: 3

6

2,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

CLC is a member of EPACA: http://www.epaca.org/

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

>= 100 000 € a < 499 999 €

 • Charity Tax Group
 • Churches' Legislation Advisory Service
 • European Charities Committee on VAT
 • European Union for the Responsible Incineration and Treatment of Special waste

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA's code of conduct