Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Central Lobby Consultants Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 85317577507-40
Dátum registrácie: 20/12/2011 11:34:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/11/2014 13:14:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/11/2014 13:14:55

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Central Lobby Consultants Ltd

CLC

Limited Company

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Church House, 27
Great Smith Street
SW1P 3AZ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2072221265

(+44) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Helen Donoghue

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Michael Hale

Consultant

    Ciele a poslanie

Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Review of VAT.
Reviews of waste legislation.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

CLC is a member of EPACA

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

>= 200 000  € a < 250 000  €

 • CTG
 • CLAS
 • FHF
 • APCRG
 • Eurits

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA's code of conduct