Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.

Αριθμός μητρώου: 85252491441-36
ημερομηνία της εγγραφής: 30/3/2009 12:06:23 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 31/3/2014 9:09:45 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 31/3/2014 9:09:45 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.
Ακρωνύμιο: VDB
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.vdb-info.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dr. Stefan Papirow
Θέση: Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Stephan Jansen
Θέση: Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 6a Schützenstraße 
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 03026396540
Αριθμός φαξ: (+49) 030263965420
Άλλα στοιχεία: Haus der Europäischen Wirtschaft
Rue Jacques de Lalaing 4
B- 1040 Brüssel
Tel: 0032(0)2 286 80 56

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die 17 Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgarantiegesellschaften sowie 14 Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBGen) sind im Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) zusammengeschlossen. Der VDB nimmt die Interessenvertretung der deutschen Bürgschaftsbanken und MBGen (gemeinsam mit dem BVK) gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit wahr.

Er hält Kontakt zu den zuständigen Bundesministerien der Wirtschaft und der Finanzen, zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), zu weiteren Organisationen und zur Öffentlichkeit.

Bürgschaftsbanken sind Kreditinstitute im Sinne des KWG und unterstützen gewerbliche Unternehmen und Freie Berufe bei der Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung. Die von ihnen als Wirtschaftsförderer seit über 60 Jahren übernommenen Bürgschaften sind vollwertige Sicherheiten für alle Hausbanken. Bürgschaften sind ein erfolgreiches Instrument einer Kombination der Selbsthilfe mit Staatshilfe und besonders unter ordnungspolitischen Aspekten sinnvoll, da sie allen gewerblichen Unternehmen und Freien Berufen offen stehen und zu einer möglichst geringen Belastung der öffentlichen Haushalte führen.

MBGen bieten eine sinnvolle Ergänzung zum klassischen Bankkredit. Mit einer Beteiligungsfinanzierung lässt sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote erhöhen. Wichtigste Aufgabe der MBGen ist die Verbesserung der Bilanzrelationen von Existenzgründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen durch die langfristige Bereitstellung von Beteiligungskapital – meistens in Form von eigenkapitalähnlichen, typisch stillen Beteiligungen.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Interessenvertretung der deutschen Bürgschaftsbanken bei der EU

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Europäischer Verband der Bürgschaftsbanken (AECM)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.