Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Bauchemie e.V.

Αριθμός μητρώου: 85088198851-14
ημερομηνία της εγγραφής: 29/05/2012 15:10:50

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 18:41:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 18:41:08
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutsche Bauchemie e.V.

DBC

eingetragener Verein nach Deutschem Vereinsrecht

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Mainzer Landstrasse, 55
60329 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 69 2556 1318

Rue du Commerce 31
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25480692

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dipl.-Ing. Norbert Schröter

Hauptgeschäftsführer

    Στόχοι και αποστολή

Die Deutsche Bauchemie (German Industry Association for Construcion Chemicals) vertritt die Interessen von 126 Mitgliedsunternehmen der bauchemischen Industrie - Rohstoffhersteller und Formulierer.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Verordnung (EU) 305/2011 Bauprodukte
Verordnung (EG) 1907/2006 REACH
Verordnung (EU) 528/2012 Biozide
Verordnung (EU) 1025/2012 Europäische Normung
Baustrategie 2020

Publikationen:
http://www.deutsche-bauchemie.de/publikationen/deutsch/alle/

English:
http://deutsche-bauchemie.com/publications/english/all/


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Die Angaben wurden am 24.4.2015 aus dem "Register der Expertengruppen der Europäischen Kommission und anderer ähnlicher Gremien" entnommen.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1   50%: 2   25%: 3

6

2,8

Geschäftsstelle des Hauptverbandes und Europabüro

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Martin LUDESCHER 25/10/2014 23/10/2015
Norbert Johannes SCHRÖTER 22/10/2014 17/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

www.deutsche-bauchemie.de
www.deutsche-bauchemie.com

VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.)
FEICA (Association of the European Adhesive & Sealant Industry)
EFCA (European Federation of Concrete Admixtures Associations)
EFCC (European Federation for Construction Chemicals)
CPE (Construction Products Europe)
DIN (Deutsches Institut für Normung)/ DAfstb

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 400.000 € και < 499.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Die Mitgliedsbeiträge werden für die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Mitglieder gezahlt.    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.