Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

AIDE ET ACTION

Identifikačné číslo v Registri: 84466133022-81
Dátum registrácie: 14.1.2010 17:25:16

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 18:15:16
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 18:15:16


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: AIDE ET ACTION
Skratka: AEA
Právna forma: Association - NGO
Internetová stránka: http://www.aide-et-action.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Charles-Emmanuel BALLANGER
Funkcia: Directeur France/Europe - France/Europe Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Carmen DUARTE
Funkcia: Responsable de développement Europe

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: boulevard de Charonne  53
75545 Paris Cedex 11
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 55 25 70 00
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Secrétariat Général / General Secretariat :
info@aide-et-action.org

Communication / Press officer :
anne.cassiot@aide-et-action.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Créée en 1981, Aide et Action est une association qui agit en faveur de :

- La levée des obstacles à une éducation de qualité;
- La mise en place de programmes éducatifs et de formation et l'organisation des systèmes scolaires;
- La défense du droit à l'éducation.

Aide et Action met tout en oeuvre pour promouvoir le développement humain des populations défavorisées à travers l'accès à une éducation de qualité. Libre de toute attache politique ou religieuse, Aide et Action mène aujourd'hui plus de 100 projets répartis dans 21 pays de quatre continents (Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Europe).

Aide et Action mène un plaidoyer pour faire de "l'éducation pour tous" une réalité, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'éducation de base en faveur des populations défavorisées et vulnérables.

-----

Founded in France in 1981, Aide et Action is a non-governmental organization with a focus on :

- Eliminating barriers to quality education ;
- Fostering educational and training programs and entire school systems;
- Undertaking advocacy for the right to education.

Aide et Action works to advance human development for all disadvantaged people through the provision of quality education. Free from any and all political or religious affiliations, Aide et Action has more than 100 ongoing projects in 21 countries of four continents (Africa, Asia, Latin America and Caribbean, Europe).

Aide et Action seeks to make “Education for all” a reality by focusing on basic education for disadvantaged and vulnerable populations.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Aide et Action s'engage pour :

- Faire respecter le droit à une éducation de qualité pour tous;
- Faire en sorte que l'éducation relève d'un engagement mondial;
- Accompagner les populations dans la mise en place de leurs projets et systèmes éducatifs;
- Promouvoir un système éducatif ouvert sur la diversité des cultures dans le monde ;
- Défendre le principe de la solidarité et de l'échange entre les cultures;
- Garantir la transparence de ses actions et l'utilisation de ses ressources.

Nos actions sont structurées autour de 9 thématiques :

- Accès et qualité de l'éducation;
- Education des filles et des femmes;
- Education inclusive;
- Migration;
- Petite enfance;
- Urgence et post-urgence;
- Education au développement durable et à la citoyenneté inclusive;
- Education à la santé ;
- Education à la vie.

-----

Aide et Action is committed to :

- Act to uphold the right to a quality education for all;
- Advocate for education as a global commitment;
- Accompany populations in putting their own educational projects and systems in place;
- Promote an educational system open to the diversity of cultures around the world;
- Advance the principle of solidarity and exchange between cultures;
- Guarantee the transparency of our actions and use of our resources.

Our activities are structured around 9 themes:

- Access and quality of education;
- Education of women and girls;
- Inclusive education;
- Migration;
- Early childhood;
- Emergency, disaster and reconstruction;
- Education and sustainable development and world citizenship;
- Health education;
- Livelihood education.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Rozvoj
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 98
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • FRANCÚZSKO

 • BENIN
 • BURKINA
 • ČÍNA
 • DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
 • GUINEA
 • HAITI
 • HONGKONG
 • INDIA
 • KAMBODŽA
 • KOMORSKÉ OSTROVY
 • LAOSKÁ ĽUDOVODEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
 • MADAGASKAR
 • MALI
 • MAROKO
 • NEPÁL
 • NIGER
 • SENEGAL
 • SRÍ LANKA
 • ŠVAJČIARSKO
 • TANZANSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA
 • TOGO
 • VIETNAM
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
En France, Aide et Action est membre de :

- Coordination Sud, une plate-forme d'ONG de solidarité internationale;
- Le CRID, le Centre pour la recherche et l'information sur le développement;
- Le F3E, une plate-forme d'ONG et de collectivités territoriales de solidarité internationale

-----

In France, Aide et Action is a member of :

- Coordination Sud, a French platform of international solidarity NGOs ;
- The CRID, The Research and Information Centre for Development ;
- The F3E, a French platform of international solidarity NGOs and local authorities.

Through these platforms, Aide et Action participates in civil society groups.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 22 305 947
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 232 047
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
de source internationale : 4 232 047
z iných zdrojov: 18 073 900
- dary: 14 273 523
- členské:
Autres produits : 674 272
Autres fonds privés : 3 126 105
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Aide et Action est attachée à la transparence et l'efficacité de sa gestion financière.

Les comptes annuels et les comptes consolidés, au siège comme dans chacun des pays, font l'objet d'un audit externe et d'une certification par un commissaire aux comptes.

Aide et Action a reçu le Prix Cristal de la transparence financière en 1990 et 1995.

------

Aide et Action shows a commitment to efficiency and financial transparency.

Annual accounts and consolidated accounts, of the headquarters and of each country project, are audited and certified by a statutory auditor.

Aide et Action received the Crystal Prize for Transparency in France in 1990 and 1995.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.