Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Union des Entreprises Luxembourgeoises

Identifikačné číslo v Registri: 82936193787-44
Dátum registrácie: 25/06/2010 16:42:02

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/02/2015 10:32:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/02/2015 10:32:26
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Union des Entreprises Luxembourgeoises

UEL

Association sans but lucratif

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Rue Alcide de Gasperi, 7
P. O. BOX: 3024
L-1030 Luxembourg
LUXEMBURSKO

(+352) 260091

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Michel WURTH

Président

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nicolas Henckes

secrétaire général

    Ciele a poslanie

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) est l’organisation faîtière du patronat luxembourgeois qui représente de par ses membres, en l’occurrence les organisations et chambres professionnelles patronales, l’intégralité des entreprises du secteur privé à l’exception de celles relevant du secteur primaire.

 • európskej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

TTIP, TiSA


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

En dehors de la défense des intérêts des entreprises en tant qu’employeurs, les activités de l’UEL s’étendent sur tous les domaines où les entreprises relevant des différents secteurs de l’économie nationale présentent des intérêts convergents.

Ainsi des groupes de travail composés par des représentants des différents secteurs de l’économie nationale étudient d’une façon permanente toutes les questions tenant à des thèmes aussi variés que la législation sociale, la fiscalité, les études économiques, l’éducation et la formation professionnelle continue, l’entrepreneuriat, l’environnement et l’aménagement du territoire.

A côté de ces comités permanents des groupes ad hoc traitent de sujets ponctuels à intérêt interprofessionnel.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.