Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Identifikačné číslo v Registri: 82274657469-22
Dátum registrácie: 16/12/2011 13:14:24

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 08:47:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 08:47:51
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Driescher Moosburg

GmbH

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Driescherstraße, 3
85368 Moosburg
NEMECKO

(+49) 87616810

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christoph Driescher

Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Christoph Driescher

Geschäftsführer

    Ciele a poslanie

Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräten von 1 kV bis 52 kV für die Energieübertragung und Energieverteilung, sowie Hersteller von Schaltgeräten für die Bahnstromversorgung. Driescher ist seit mehr als 100 Jahren in diesem Bereich weltweit tätig. Driescher beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 5 Standorten in Europa.

Unser Ziel ist es umweltverträgliche und zukunftssichere produkte zu produzieren ohne den Einsatz von klimaschädlichen Isolierstoffen. Die Nachhaltigkeit bezüglich des Einsatzes von Rohstoffen steht für Driescher im Fokus.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Klimaschutz, Vermeidung von Treibhausgasen


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Verbesserung des Klimaschutz; Reduzierung von CO2 Emissionen

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Transeurópske siete

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

ZVEI, FNN, VDE, Capiel, T&D Europe

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.