Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH

Identifikačné číslo v Registri: 82274657469-22
Dátum registrácie: 16.12.2011 13:14:24

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.11.2013 8:46:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.11.2013 8:46:30


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH
Skratka: Driescher Moosburg
Právna forma: GmbH
Internetová stránka: http://www.driescher.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christoph Driescher
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Christoph Driescher
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Driescherstraße  3
85368 Moosburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 87616810
Fax: (+49) 8761681210
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Hersteller von Niederspannungs- und Mittelspannungsschaltanlagen und Schaltgeräten von 1 kV bis 52 kV für die Energieübertragung und Energieverteilung, sowie Hersteller von Schaltgeräten für die Bahnstromversorgung. Driescher ist seit mehr als 100 Jahren in diesem Bereich weltweit tätig. Driescher beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 5 Standorten in Europa.

Unser Ziel ist es umweltverträgliche und zukunftssichere produkte zu produzieren ohne den Einsatz von klimaschädlichen Isolierstoffen. Die Nachhaltigkeit bezüglich des Einsatzes von Rohstoffen steht für Driescher im Fokus.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Verbesserung des Klimaschutz; Reduzierung von CO2 Emissionen

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Transeurópske siete

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ZVEI, FNN, VDE, Capiel, T&D Europe

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 12/2010
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.