Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe

Identifikačné číslo v Registri: 82090737179-17
Dátum registrácie: 17/11/2011 14:04:23

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/04/2015 12:00:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/04/2015 12:00:14
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe

CITPA

AISBL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 250
1050 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 26464070

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Angelika Christ

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Jennifer Buhaenko

Director

    Ciele a poslanie

CITPA is pursuing to:

• Ensure that EU public policy and legislation in the environmental, product safety and economic and social fields contributes effectively and efficiently to the sustainability and competitiveness of the European paper and paperboard converting industries;

• Ensure recognition for the sector’s commitment to sustainable development through resource protection, continuous environmental improvements within the value chain and efficient and effective recovery and recycling of its products at the end of their life cycle.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Packaging and packaging waste directive
waste framework directive
product environmental footprint category rules


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

works through three main groups:

The Product Safety Committee
The Environment Committee
The Social Affairs Committee

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.