Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS

Αριθμός μητρώου: 81682927739-49
ημερομηνία της εγγραφής: 17/1/2012 11:20:42 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 20/1/2014 1:52:50 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 20/1/2014 1:52:50 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMANIAN REGISTRARS
Ακρωνύμιο: ANFSCR
Νομικό καθεστώς: PROFESSIONAL ASSOCIATION
Δικτυακός τόπος: http://anfscr.blogspot.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  MARIN RENATA MIHAELA
Θέση: PRESIDENT

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  MARIN RENATA MIHAELA
Θέση: PRESIDENT

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 8 Serviciul Stare Civila Iasi str. Vasile Alecsandri
700400 Iasi
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+40) 744771721
Αριθμός φαξ: (+40) 232244585
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: National Association of the Romanian Registrars was established on 15 January 2011, in the City of Iasi, the activity being started on april 2011.
The Association is the first professional association of the Romanian registrars in the Romanian history, the first step toward the professionalization of this position and the creation of a professional registrar’s body.
The N.A.R.R. main goal is to represent, promote and protect the professional, social, economical and cultural rights of the Romanian registrars, to gain and protect specific rights according to their professional position, to promote and support the professional training and formation, to make every effort for the registrar to be recognized as a professional category in the Romanian labor market.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 250
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


xxxxxx

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επικοινωνία
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
From the 1st January 2012 the Association became member of European Association of Civil Registrars (EVS) based in Germany.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The Association started its activity on april 2011 and , because we are at the beginning,its budget is based on members contributions and sponsors.

We intend to start finding and applying for grants.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.