Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 8040458320-85
Dátum registrácie: 21.8.2008 10:41:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 25.7.2014 8:33:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 25.7.2014 8:33:28


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.
Skratka: BWVL
Právna forma: e.V.
Internetová stránka: http://www.bwvl.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christian Labrot
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Christian Labrot
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Lengsdorfer Hauptstr.  75
D-53127 Bonn
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 228 925350
Fax: (+49) 228 9253545
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Vertretung der Interessen von Industrie- und Handelsunternehmen auf dem Gebiet von Transport und Logistik
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Sozialvorschriften Im Strassengüterverkehr
Maße und Gewichte von Lkw

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Obchod
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
International Road Transport Union, IRU, Genf/Brüssel

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.