Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

Identifikačné číslo v Registri: 79740894144-07
Dátum registrácie: 9.9.2010 16:18:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.8.2014 9:55:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.8.2014 9:55:58


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux
Skratka: UNSPIC
Právna forma: Association de droit français (loi 1901)
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bernard LECOMTE
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Marie DUBOIS
Funkcia: Déléguée Générale

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue de la pépinière  28
75008 PARIS
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+32) 0153421742
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: l'UNSPIC est le représentant des entreprises privées gestionnaires de services publics en concurrence : ses membres, fédérations professionnelles et entreprises couvrent les activités suivantes : autoroutes, eau et assainissement, collecte et traitement des déchets, efficacité énergétique, transport public, restauration collective, gestionnaires d'équipements de sports et de loisirs.
Les objectifs de l'UNSPIC sont :
- d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics dans les domaines d'intérêt commun de ses adhérents et en particulier ceux ayant trait au cadre (législatif, règlementaire et contractuel) de gestion des S.I.E.G.
- de mieux faire connaître et promouvoir la gestion des services publics dans le cadre de partenariats publics privés (concessions ou marchés publics),
- de valoriser les réalisations de ses adhérents en termes d'efficacité économique, sociale et environnementale,
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.