Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Transportföretagen TF Service AB

Αριθμός μητρώου: 78965944361-93
ημερομηνία της εγγραφής: 18/10/2010 15:30:58

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/07/2015 13:57:11
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 11/03/2015 14:54:04
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 11/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Transportföretagen TF Service AB

Transportföretagen

Aktiebolag

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Storgatan, 19
Ταχυδρομική θυρίδα: 5384
10249 Stockholm
ΣΟΥΗΔΙΑ

(+46) 7620000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Peter Jeppsson

Verkställande Direktör

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Back Stefan

Director Sustainable Logistics

    Στόχοι και αποστολή

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för förbund inom transportsektorn. I våra led finns såväl företag inom persontrafik- som godstransporter.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Allt som rör transportnäringen


 

Όχι

Stefan Back är ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Όχι

Όχι

Όχι

Bevakning av lagförslag /lagstiftning som berör transportnäringen.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Περιβάλλον

    Μέλη

TG är en av de större förbundsgrupperna inom Svenskt Näringsliv.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  09/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.