Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Inschrijvingsnummer in het register 78753091151-50
Inschrijvingsdatum: 16-2-09 18:40:14

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 28-1-14 10:35:33
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-1-14 14:20:08


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
Acroniem: VNCI
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Website: http://www.vnci.nl

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  N.C.M. Alma
Functie: Directeur

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  N.C.M. Alma
Functie: Directeur

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Loire  150
Postbus: 443
2491 AK Den Haag
NEDERLAND
Telefoon: (+31) 70 337 87 87
Faxnummer: (+31) 70 320 39 03
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1,5
Aanvullende informatie: Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
The European Chemical Industry Council Cefic

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 200000  € en < 250000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.