Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Identitātes numurs Reģistrā: 78753091151-50
Reģistrācijas datums: 16/02/2009 18:40:14

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 21/04/2015 08:17:55
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 16/03/2015 17:21:20
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 16/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

VNCI

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Loire, 150
Pastkastīte: 443
Den Haag 2491 AK
NĪDERLANDE

(+31) 70 337 87 87

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  N.C.M. Alma

Directeur

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  N.C.M. Alma

Directeur

    Mērķi un uzdevumi

Het doel der vereniging is het behartigen van de belangen van de Nederlandse chemische industrie.

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door middel van het:
a. bevorderen van overleg
b. leggen van contacten
c. optreden namens de leden
d. geven van voorlichting
e. verstrekken van adviezen
f. bijhouden van een documentatie
g. stimuleren van gewenste ontwikkelingen
h. optreden tegen schadelijke invloeden
i. aanwenden van andere wettige middelen bevorderlijk aan het doel.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- NEC
- Biomaterials
- Suschem
- CDNI
- Europese ARBO wetgeving
- Europese Security richtlijn
- Social Dialogue
- Nitrate Directive
- CETA
- Environmental Liability Directive
- EPRTR verordening
- Natura 2000/Habitats Directive/PAS
- "Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe"
- Environmental Impact Assessment
- Water Framework Directive (WFD)
- IED en Innovatie (Horizon 2020 en EIP)
- REACH
- CLP
- 7de Milieu Actieplan
- Renewables Directive
- Energy Tax Directive
- SPICE
- ETS
- R4R
- CCS
- Groenboek 2030
- MER Richtlijn
- Energy Efficiency Directive
- Trans Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
- Cross Sectoral Correction Factor (CSCF)
- Modernisering handelspolitiek instrumentarium
- Seveso III
- IMPEL project “compliance assurance through company compliance management systems”
- IED en BREF’s
- EU Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven/CBRN security
- EVOA (EU verordening op het gebied van afvalstoffen)
- ADN, ADR, RID (vervoer gevaarlijke stoffen)
- ATEX
- CMO


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 11

11

2,8

Hierin zijn ook de werkzaamheden opgenomen die via The European Chemical Industry Council Cefic zijn verricht

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Attīstība
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/lidverenigingen/
https://vnci.nl/over-vnci/overzicht-leden/geassocieerde-lid-verenigingen/

The European Chemical Industry Council Cefic
Verbond Nederlandse Ondernemingen VNO-NCW
The European Chemical Employers Group ECEG

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € un < 399 999 €

 €

28 451 €

FP7-REGIONS-2012-2013-1, intelligent Energy Europe Programme

Op de webpagina:

http://www.vnci.nl/vnci/jaarverslag.aspx

vindt u de jaarverslagen terug. Hierin worden ook kort de financiën besproken

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.