Percurso de navegação

Outras ferramentas    Perfil da organização inscrita

Hospodářská komora České republiky

Número de identificação no registo: 7829357255-35
Data de inscrição: 29/07/2008 20:21:48

A informação sobre esta entidade foi modificada pela última vez em: 22/04/2015 15:48:17
Data da última atualização anual: 22/04/2015 15:48:17
Data-limite para a próxima atualização: 22/04/2016

    Organização registada: Organização ou trabalhador independente

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Secção de inscrição

II - Lobistas internos e associações sindicais/empresariais/profissionais

Associações industriais e empresariais

    Contacto

Freyova, 27/82
190 00 Praha
REPÚBLICA CHECA

(+420) 266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
BÉLGICA

(+32) 2502 07 66

    Pessoa legalmente responsável

Vladimír Dlouhý

prezident

    Pessoa responsável pelas relações com a UE

Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Objectivos e missão

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • europeu
 • mundial
 • nacional
 • regional/local

    Atividades específicas abrangidas pelo Registo

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček


 

Não

EHSV

Não

Não

Não

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Número de pessoas que participam nas atividades descritas na caixa anterior

75%: 2   25%: 3

5

2,2

    Pessoas acreditadas para terem acesso às instalações do Parlamento Europeu

Pessoas não acreditadas

    Domínios de interesse

 • Acção em matéria de clima
 • Agricultura e Desenvolvimento Rural
 • Alfândegas
 • Ambiente
 • Assuntos Económicos e Financeiros
 • Assuntos gerais e institucionais
 • Assuntos Internos
 • Audiovisual e média
 • Comércio
 • Concorrência
 • Consumidores
 • Desenvolvimento
 • Educação
 • Emprego e assuntos sociais
 • Empresas
 • Energia
 • Fiscalidade
 • Investigação e tecnologia
 • Justiça e direitos fundamentais
 • Juventude
 • Mercado interno
 • Orçamento
 • Política regional
 • Redes transeuropeias
 • Relações externas
 • Segurança alimentar 
 • Sociedade da informação
 • Transportes

    Membros e afiliação

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Dados financeiros

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

10.500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Código de conduta

Ao inscrever-se no registo, a organização assinou o Código de Conduta do Registo de Transparência.