Percurso de navegação

Outras ferramentas    Perfil da organização inscrita

Hospodářská komora České republiky

Número de identificação no registo: 7829357255-35
Data de inscrição: 29/07/2008 20:21:48

A informação sobre esta entidade foi modificada pela última vez em: 27/07/2014 13:04:28
Data da última atualização anual: 27/07/2014 13:04:28

Esta entrada segue o formato do Registo anterior e será adaptada ao novo formato quando a entidade fizer a próxima atualização.
Data-limite para a próxima atualização: 27/04/2015

    Organização registada: Organização ou trabalhador independente

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Secção de inscrição

II - Representantes internos, associações sindicais/profissionais

Associações comerciais, empresariais e profissionais

    Contacto

Freyova, 27/82
190 00 Praha
REPÚBLICA CHECA

(+420) 266 721 300

(+) 

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
CZECH HOUSE, level 6, mailbox No. 7
rue du Trone 60 (na mapě)
1050 Brussels
Belgium

Alena Mastantuono
ředitelka
alena.vlacihova@cebre.cz

Tel: + 32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91
Fax: + 32 2/513 10 82
E-mail: brussels@cebre.cz
Web: www.cebre.cz

    Pessoa legalmente responsável

Vladimír Dlouhý

prezident

    Pessoa responsável pelas relações com a UE

Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Objectivos e missão

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • europeu
 • mundial
 • nacional
 • regional/local

    Actividades

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Número de pessoas que participam nas atividades descritas na caixa anterior

5

    Pessoas acreditadas para terem acesso às instalações do Parlamento Europeu

Pessoas não acreditadas

    Domínios de interesse

 • Acção em matéria de clima
 • Agricultura e Desenvolvimento Rural
 • Alfândegas
 • Ambiente
 • Assuntos Económicos e Financeiros
 • Assuntos gerais e institucionais
 • Assuntos Internos
 • Audiovisual e média
 • Comércio
 • Concorrência
 • Consumidores
 • Desenvolvimento
 • Educação
 • Emprego e assuntos sociais
 • Empresas
 • Energia
 • Fiscalidade
 • Investigação e tecnologia
 • Justiça e direitos fundamentais
 • Juventude
 • Mercado interno
 • Orçamento
 • Política regional
 • Redes transeuropeias
 • Relações externas
 • Segurança alimentar 
 • Sociedade da informação
 • Transportes

    Membros e afiliação

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Dados financeiros

01/2013  -  12/2013

>= 50.000  € e < 100.000  €

10.500 €

0 €

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Výdaje nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Código de conduta

Ao inscrever-se no registo, a organização assinou o Código de Conduta do Registo de Transparência.