Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Hospodářská komora České republiky

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 7829357255-35
Data rejestracji: 29/07/2008 20:21:48

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 22/04/2015 15:48:17
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 22/04/2015 15:48:17
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 22/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Freyova, 27/82
190 00 Praha
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)

(+420) 266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2502 07 66

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Vladimír Dlouhý

prezident

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Cele i zakres obowiązków

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček


 

Nie

EHSV

Nie

Nie

Nie

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2   25%: 3

5

2,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

10 500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.