Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Hospodářská komora České republiky

Numer identyfikacyjny w rejestrze 7829357255-35
Data rejestracji: 08-07-29 20:21:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-27 13:04:28
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-27 13:04:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Hospodářská komora České republiky
Nazwa skrócona: HK ČR
Status prawny: právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.
Strona internetowa: http://www.komora.cz

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Vladimír Dlouhý
Pełniona funkcja: prezident

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Alena Mastantuono
Pełniona funkcja: Brussels delegate

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Freyova  27/82
190 00 Praha
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
Numer telefonu: (+420) 266 721 300
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
CZECH HOUSE, level 6, mailbox No. 7
rue du Trone 60 (na mapě)
1050 Brussels
Belgium

Alena Mastantuono
ředitelka
alena.vlacihova@cebre.cz

Tel: + 32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91
Fax: + 32 2/513 10 82
E-mail: brussels@cebre.cz
Web: www.cebre.cz

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 10 500 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Výdaje nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.