Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Hospodářská komora České republiky

Identifikavimo numeris Registre: 7829357255-35
Registracijos data: 29/07/2008 20:21:48

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 27/07/2014 13:04:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 27/07/2014 13:04:28

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Freyova, 27/82
190 00 Praha
ČEKIJOS RESPUBLIKA

(+420) 266 721 300

(+) 

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
CZECH HOUSE, level 6, mailbox No. 7
rue du Trone 60 (na mapě)
1050 Brussels
Belgium

Alena Mastantuono
ředitelka
alena.vlacihova@cebre.cz

Tel: + 32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91
Fax: + 32 2/513 10 82
E-mail: brussels@cebre.cz
Web: www.cebre.cz

    Teisiškai atsakingas asmuo

Vladimír Dlouhý

prezident

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Tikslai ir uždaviniai

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Veikla

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € ir < 100 000  €

10 500 €

0 €

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Výdaje nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.