Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Hospodářská komora České republiky

Identifikavimo numeris Registre: 7829357255-35
Registracijos data: 29/07/2008 20:21:48

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 08/02/2016 14:46:25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 08/02/2016 14:46:25
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 08/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Freyova, 27/82
190 00 Praha
ČEKIJOS RESPUBLIKA

(+420)266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
BELGIJA

(+32)2502 07 66

    Teisiškai atsakingas asmuo

Vladimír Dlouhý

prezident

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Tikslai ir uždaviniai

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček
Jednotný trh služeb v EU


 

Non

EESC

Non

Non

Non

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2   25%: 3

5

1,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Įmonės
 • Švietimas
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

10 500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.