Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Hospodářská komora České republiky

Identifikavimo numeris Registre: 7829357255-35
Registracijos data: 08.7.29 20.21.48

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.27 13.04.28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.27 13.04.28


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Hospodářská komora České republiky
Akronimas: HK ČR
Teisinis statusas: právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.
Svetainė: http://www.komora.cz

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Vladimír Dlouhý
Pareigos: prezident

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alena Mastantuono
Pareigos: Brussels delegate

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Freyova  27/82
190 00 Praha
ČEKIJOS RESPUBLIKA
Telefono numeris: (+420) 266 721 300
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
CZECH HOUSE, level 6, mailbox No. 7
rue du Trone 60 (na mapě)
1050 Brussels
Belgium

Alena Mastantuono
ředitelka
alena.vlacihova@cebre.cz

Tel: + 32 2/502 07 66 nebo +32 2/502 80 91
Fax: + 32 2/513 10 82
E-mail: brussels@cebre.cz
Web: www.cebre.cz

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 10 500 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Výdaje nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.