Recorrido de navegación

Otras herramientas    Perfil del declarante

Hospodářská komora České republiky

Número de identificación en el Registro: 7829357255-35
Fecha de inscripción: 29/07/2008 20:21:48

La información sobre esta entidad se modificó por última vez el : 22/04/2015 15:48:17
La última actualización anual se efectuó el: 22/04/2015 15:48:17
Fecha límite para la próxima actualización: 22/04/2016

    Declarante: organización o trabajador autónomo

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Categoría de inscripción

II - Grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales

Asociaciones comerciales y empresariales

    Dirección

Freyova, 27/82
190 00 Praha
REPÚBLICA CHECA

(+420) 266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
1000 Brussels
BÉLGICA

(+32) 2502 07 66

    Persona jurídicamente responsable

Vladimír Dlouhý

prezident

    Persona encargada de las relaciones con la UE

Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Objetivos y misión

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • europeo
 • mundial
 • nacional
 • regional/local

    Actividades específicas cubiertas por el Registro

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček


 

No

EHSV

No

No

No

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Número de personas que participan en las actividades descritas en la casilla anterior

75%: 2   25%: 3

5

2,2

    Personas acreditadas para acceder a los edificios del Parlamento Europeo

No hay personas acreditadas

    Ámbitos de interés

 • Acción por el clima
 • Aduanas
 • Agricultura y Desarrollo Rural
 • Asuntos Económicos y Financieros
 • Asuntos generales e institucionales
 • Comercio
 • Competencia
 • Consumidores
 • Desarrollo
 • Educación
 • Empleo y asuntos sociales
 • Empresa
 • Energía
 • Fiscalidad
 • Interior
 • Investigación y tecnología
 • Justicia y derechos fundamentales
 • Juventud
 • Medio ambiente
 • Mercado interior
 • Política regional
 • Presupuesto
 • Redes transeuropeas
 • Relaciones exteriores
 • Sector audiovisual y medios de comunicación
 • Seguridad alimentaria
 • Sociedad de la información
 • Transporte

    Miembros integrantes y afiliaciones

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Datos financieros

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

10.500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Código de conducta

Al inscribirse, la organización ha firmado el código de conducta del Registro de Transparencia.