Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

World Apple and Pear Association

Identifikačné číslo v Registri: 78070741455-29
Dátum registrácie: 31/03/2009 15:29:28

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 08:27:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 08:27:14
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

World Apple and Pear Association

WAPA

factual association linked to Freshfel AISBL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Rue de Trèves, 49-51
P. O. BOX: 8
1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 27771580

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Philippe Binard

General Delegate

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Philippe Binard

General Delegate

    Ciele a poslanie

WAPA is an industry body established in 2001 to provide a global forum for representatives of apple and pear producing countries. The Association harnesses the collective strength of all members' inputs to foster and enhance business opportunities for the collective benefit of both sectors. This collective will is essential to help maintain the exclusive position of apple and pears in the minds of consumers and to increase the strength of apple and pear producers on the global political agenda.

Through concerted efforts by its members WAPA aims to:

provide a forum to discuss issues affecting apple and pear producing countries;
foster and enhance producing countries' business activities;
disseminate market information and thus enlarge producing countries' knowledge base;
match apple and pear supply and demand, whilst pushing for a fair return for producers;
nurture and elaborate any in initiative of benefit to producing countries and to which members subscribe; and
liaise with traders, retailers and consumer to highlight the importance of producers in the supply chain.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Hospodárska súťaž
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Obchod
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Verejné zdravie
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Since WAPA is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.