Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 7749519702-29
Dátum registrácie: 1.12.2008 17:32:30

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.11.2014 9:43:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.11.2014 9:43:54


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
Skratka: BDA
Právna forma: Eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.arbeitgeber.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Dr. Reinhard Göhner
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Renate Hornung-Draus
Funkcia: Leiterin der Abteilung Europäische Union und Intern. Sozialpolik

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Breite Straße  29
10178 Berlin
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 30 2033 0
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: BDI/BDA The German Business Representation
Bereich BDA: Sozialpolitik in der EU
Rue du Commerce 31, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0)2 7921050

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die BDA ist die sozialpoltische Spitzenorganisation der gesamten deutschen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik gegenüber Politik, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Sie entwickelt auf nationaler und internationaler Ebene tragfähige, nachhaltige Konzepte und informiert und berät ihre Mitglieder aktuell und kompetent. Die BDA vertritt die Interessen von 1 Mio. Betrieben, die 20 Mio. Arbeitnehmer beschäftigen und der BDA durch ihre freiwillige Mitgliedschaft in 6.500 Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 56 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. Die Verbände gliedern sich regional und branchenbezogen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 12
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Séverine Féraud 13.12.2014 11.12.2015
Robert Reinecke 8.10.2014 6.1.2015
Brigitte De Vita 13.12.2014 11.12.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Zentrale Aufgabe der BDA ist es, die unternehmerischen Interessen im Bereich der Sozialpolitik aktiv zu vertreten.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Mládež
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
1)BUSINESSEUROPE
2)International Organisation of Employers (IOE)
3)BIAC Organisation for Economic Cooperation and Development

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1000000  € a < 1250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.