Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Wirtschaftsvereinigung Stahl

Identifikačné číslo v Registri: 75755621888-61
Dátum registrácie: 23.6.2009 11:14:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 27.5.2014 9:51:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.5.2014 9:12:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Wirtschaftsvereinigung Stahl
Skratka: WV Stahl
Právna forma: WV Stahl - nicht rechtsfähiger Verein
Internetová stránka: http://www.stahl-online.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Hans Jürgen Kerkhoff
Funkcia: Präsident WV Stahl

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Henning W. Reichenbacher
Funkcia: Stellvertretender Leiter Hauptstadtbüro

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Sohnstraße  65
40237 Düsseldorf
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49211) 6707 0
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Büro Brüssel
Square Ambiorix 44
B-1000 Brüssel
T:+32 2 230 18 68
F:+32 2 230 50 63

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die branchenpolitischen Interessen fast aller in Deutschland produzierenden Stahlunternehmen. Wichtigstes Ziel ist es, ein wirtschaftspolitisches Klima zu schaffen oder zu erhalten, in dem unsere Mitglieder erfolgreich arbeiten können.

Unsere Schwerpunkte sind: Energie und Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Umwelt, Recht und Steuern, Handel und Rohstoffe.

Ein Verbindungsbüro in Brüssel garantiert Kontaktpflege und Informationsbeschaffung bei den Europäischen Institutionen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Industriepolitik, Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Handelspolitische Schutzinstrumente, Rohstoffe

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie
EUROFER - European Confederation of Iron and Steel Industries

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 400 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.