Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Lafarge SA

Identifikačné číslo v Registri: 74190171808-22
Dátum registrácie: 5.6.2009 17:49:25

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.5.2014 10:29:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.5.2014 10:29:20


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Lafarge SA
Skratka: Lafarge
Právna forma: Corporation
Internetová stránka: http://www.lafarge.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bruno Lafont
Funkcia: Chairman and CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Anne Vauchez
Funkcia: Responsable des affaires publiques européennes

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: rue des Belles Feuilles  61
P. O. BOX: BP 40
75782 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 44341111
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Leader mondial des matériaux de construction et acteur majeur dans les activités Ciment, Granulats & Béton, nous contribuons à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Présent dans 62 pays, le groupe compte 64 000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros.
Lafarge est classé dans l’indice mondial du « Dow Jones Sustainability Index » pour ses actions en matière de développement durable.
Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au coeur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur notre site Internet
www.lafarge.com
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje: Au sein de la Direction Développement Durable et Affaires Publiques du groupe, 6 personnes peuvent être amenées de façon ponctuelle à exercer des activités de lobbying.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Anne VAUCHEZ 29.10.2014 27.10.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Lafarge a principalement exercé son influence sur les sujets liées au changement climatique et à l'énergie mais aussi sur les sujets environnementaux : biodiversité, matières premières, utilisation efficace des ressources ou efficacité énergétique des bâtiments.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Lafarge est membre de
Cembureau (European Cement Association)
UEPG (European Union of Aggregates Producers)
et de l’ERT (European Roundtable of Industrialists)

Pour une liste plus complète de nos associations, voir notre site internet
www.lafarge.com

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Cette estimation des coûts ne comprend que les dépenses de fonctionnement internes du lobbying auprès des institutions européennes.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.