Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

West

Αριθμός μητρώου: 73634668335-12
ημερομηνία της εγγραφής: 14/03/2012 14:13:21

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 24/03/2016 01:01:48
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/03/2016 01:01:48
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/03/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

West

Srl

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Piazza di Sant’Andrea della Valle, 3
00186 Roma
ΙΤΑΛΙΑ

(+39)0645582969

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Guido Bolaffi

Direttore

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Beatrice Credi

Responsabile Deskb Europa

    Στόχοι και αποστολή

West, quotidiano Internet in italiano e in inglese, si propone di:
- dare all’informazione sulle politiche del Welfare una centralità pari a quella che hanno nella società;
- fare informazione con modalità tecnologiche e linguistiche tali da consentire la comparazione delle politiche sociali regionali, nazionali e delle istituzioni UE;
- organizzare e ospitare discussioni, ricerche e inchieste su:
- IMMIGRAZIONE E ASILO
- PARI OPPORTUNITÀ
- FAMIGLIA
- POVERTÀ E INCLUSIONE SOCIALE
- ANZIANI
- MINORI
- PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPENDENZE
- GIOVANI
- SOCIETÀ CIVILE
West, oltre che in Italia, ha corrispondenti in Belgio, Francia, Regno Unito, Germania, Romania e Spagna.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

politica sulla disabilità


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Making information on Welfare policies as relevant as within the society; informing according to technological and language procedures, so as to enable the comparison of social policies between Italy and EU Member States, concerning immigration and asylum, equal opportunities, family, poverty and social inclusion, elderly, minors, persons with disabilities, addictions, youth.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 9  

9

9

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Επικοινωνία
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.