Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Orpheus Public Affairs SCS

Numer identyfikacyjny w rejestrze 72914078821-78
Data rejestracji: 12-05-22 17:24:45

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-28 23:52:29
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-28 23:52:29


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Orpheus Public Affairs SCS
Nazwa skrócona:
Status prawny: Société en Commandite Simple
Strona internetowa: http://www.orpheuspublicaffairs.eu

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Catherine Feore
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Catherine Feore
Pełniona funkcja: Managing Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue de l'Association  63
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 025144325
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Orpheus Public Affairs brings together a small and highly experienced team of policy analysts, strategic communication and association management specialists. The team has many years of working both inside and around the European institutions, we bring an in-depth understanding of the decision-making process and the actors involved
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Research and Development, raw materials, environment, consumer safety, chemicals, regional policy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Orpheus Public Affairs scs, through Catherine Feore is a member of the Society of European Affairs Professionals

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2014 - 04/2014
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
< 50000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • Not applicable

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

These are the initial years of operation of the organisation and we are building gradually from a small client base

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.