Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

AGENZIA EUROPEA DEL MEDITERRANEO "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE"

Αριθμός μητρώου: 72667557535-72
ημερομηνία της εγγραφής: 22/12/2011 7:01:22 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 25/11/2013 6:04:44 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 25/11/2013 6:04:44 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: AGENZIA EUROPEA DEL MEDITERRANEO "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE"
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  TOMASO ANGIONI
Θέση: CO - AMMINISTRATORE

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  TOMASO ANGIONI
Θέση: CO - AMMINISTRATORE

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 36 SANNA RANDACCIO 
09100 CAGLIARI
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+39 70) 275623
Αριθμός φαξ: (+39 70) 273167
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: DESCRIVERE OBBIETTIVI E COMPITI DEL VS ORGANISMO:

l'associazione si prefigge i seguenti obbiettivi e compiti: consulenza e assistenza diretta per la gestione di progetti in materia di finanziamenti, giustamente erogati da parte della Comunità Europea, ad amministrazioni pubbliche, imprese e privati a valere sui programmi di sviluppo comunitari per il periodo 2007 – 2013, ed anche per i periodi successivi, che offrono ai cittadini degli stati membri vantaggi concreti per ridurre divari di reddito esistenti tra le varie regioni europee. Consulenza per il monitoraggio delle relative fonti di finanziamento necessarie allo sviluppo del progetto oggetto di finanziamento, studio di fattibilità preliminare e definizione dei punti di forza del progetto ai fini dell'ottimizzazione per l'ottenimento del mutuo e/o incentivo,predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento nella lingua richiesta dall'Istituzione Europea, redazione del business plan di progetto anche congiuntamente al management dell'ente, impresa o privato presentazione di tutti gli elaborati opportunamente predisposti e della relativa domanda di finanziamento, monitoraggio costante presso l'Istituzione Europea durante l'iter di valutazione per l'approvazione del progetto di finanziamento. Assistenza contrattuale, tributaria, nonchè di tutte le attività professionali, strumentali, complementari e accessorie attinenti il settore specifico.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία: L'Associazione nasce dall'unione di due figure professinali che vantano una esperienza trentennale nell'assistenza a imprese private, pubbliche amministrazioni dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


nessuna.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Nessuna.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 1 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

nulla ancora è stato realizzato considerato il recente inizio attività.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.