Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

AGENZIA EUROPEA DEL MEDITERRANEO "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE"

Αριθμός μητρώου: 72667557535-72
ημερομηνία της εγγραφής: 22/12/2011 19:01:22

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 12:03:05
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 12:03:05
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

AGENZIA EUROPEA DEL MEDITERRANEO "ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE"

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

SANNA RANDACCIO, 36
09100 CAGLIARI
ΙΤΑΛΙΑ

(+39 70) 275623

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  TOMASO ANGIONI

CO - AMMINISTRATORE

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  TOMASO ANGIONI

CO - AMMINISTRATORE

    Στόχοι και αποστολή

DESCRIVERE OBBIETTIVI E COMPITI DEL VS ORGANISMO:

l'associazione si prefigge i seguenti obbiettivi e compiti: consulenza e assistenza diretta per la gestione di progetti in materia di finanziamenti, giustamente erogati da parte della Comunità Europea, ad amministrazioni pubbliche, imprese e privati a valere sui programmi di sviluppo comunitari per il periodo 2007 – 2013, ed anche per i periodi successivi, che offrono ai cittadini degli stati membri vantaggi concreti per ridurre divari di reddito esistenti tra le varie regioni europee. Consulenza per il monitoraggio delle relative fonti di finanziamento necessarie allo sviluppo del progetto oggetto di finanziamento, studio di fattibilità preliminare e definizione dei punti di forza del progetto ai fini dell'ottimizzazione per l'ottenimento del mutuo e/o incentivo,predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento nella lingua richiesta dall'Istituzione Europea, redazione del business plan di progetto anche congiuntamente al management dell'ente, impresa o privato presentazione di tutti gli elaborati opportunamente predisposti e della relativa domanda di finanziamento, monitoraggio costante presso l'Istituzione Europea durante l'iter di valutazione per l'approvazione del progetto di finanziamento. Assistenza contrattuale, tributaria, nonchè di tutte le attività professionali, strumentali, complementari e accessorie attinenti il settore specifico.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου
  • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; - energia; ambiente; etc...


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

nessuna.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 2  

2

1,5

L'Associazione nasce dall'unione di due figure professinali che vantano una esperienza trentennale nell'assistenza a imprese private, pubbliche amministrazioni dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Εμπόριο
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
  • Περιφερειακή πολιτική
  • Προϋπολογισμός
  • Φορολογία

    Μέλη

Nessuna.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999  

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

nulla ancora è stato realizzato considerato il recente inizio attività.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
il codice deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Revisori Contabili; Consulenti Lavoro...