Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Movimento Nazionale Liberi Farmacisti

Αριθμός μητρώου: 7247217279-56
ημερομηνία της εγγραφής: 05/08/2008 12:21:23

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 14:25:59
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 14:25:59
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Movimento Nazionale Liberi Farmacisti

MNLF

Associazione senza fini di lucro

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

F. Calvi, 43
c/o Isabella Nestola (sede legale)
Ταχυδρομική θυρίδα: 57
73043 Coppertino (LE)
ΙΤΑΛΙΑ

(+39) 0833560054

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Vincenzo Devito

Presidente

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Fabio Romiti

V. Presidente

    Στόχοι και αποστολή

Il MNLF si propone di:

- abolire a livello nazionale ed europeo qualsiasi forma di limitazione alla professione di farmacista e all'esercizio privato della stessa;

- tutelare gli interessi dei farmacisti in un quadro liberale di norme che tengano nella giusta considerazione gli interessi generali i cittadini e i consumatori;

- proporre alle Istituzioni nazionali ed europee provvedimenti legislativi finalizzati alla realizzazione del libero esercizio della professione;

- promuovere l'aggiornamento tecnico e professionale del farmacista in ogni ambito della propria attività;

- collaborare a studi ed iniziative promosse da Organismi Pubblici o Privati in ambito sanitario e in quello farmaceutico in particolare.

The Free Chemists National Movement is an organization of professionals that fights against the monopolies, for freedom of the practice.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Attività d'informazione degli organi comunitari sulla situazione italiana delle farmacie. Attività documentale di riforma dell'attuale sistema legislativo. Partecipazione a congressi e conferenza sui temi attinenti.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti si propone di modificare la legislazione vigente in merito all'apertura delle farmacie al fine di rimuovere la predeterminazione del numero di esercizi e la loro pianificazione territoriale in quanto contrari alle norme del Trattato Europeo in fatto di concorrenza e libertà di stabilimento.
In linea con quanto già affermato dall'Autorita Garante della Concorrenza italiana (Antitrust) il MNLF si propone di stabilire non un numero massimo di licenze ma un numero minimo lasciando alla libera iniziativa la possibilità di aprire nuovi esercizi. La legislazione italiana difende gli interessi di chi è già presente sul mercato non tenendo nella giusta considerazione gli interessi generali, ovvero quelli dei consumatori. In pratica tutela unicamente i livelli di reddito dei titolari di farmacia mantenendo sul territorio ingiustificate rendite di monopolio. Tale assetto legislativo è contrario anche alla tutela della sicurezza e agli interessi economici dei consumatori perchè ne impedisce la piena e totale tutela della salute. Il carattere monopolista dell'attuale legislazione italiana in tema di farmacie è comprovato da due condanne comminate dall'Antitrust all'Associazione nazionale e locale dei titolari di farmacia. Carattere monopolista che si riverbera sull'intera filiera del farmaco attraverso il controllo di una parte importante della distribuzione intermedia. Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti chiede l'abolizione di tali norme al fine offrire a tutti i farmacisti laureati ed abilitati la possibilità di mostrare le proprie capacità sia professionali che imprenditoriali. Questa organizzazione attraverso la Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane rappresenta anche gli interessi delle parafarmacie autorizzate dal decreto Bersani. A tel fine persegue la liberalizzazione dei farmaci di fascia C a totale carico dei cittadini (con ricetta media).

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 1

2

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανταγωνισμός
  • Δημόσια υγεία
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές

    Μέλη

12.000

Confederazione Unitaria Libere Parafarmacie Italiane
Associazioni locali farmacisti non titolari

  • ΙΤΑΛΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

1.036 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

1.036 €

0 €

1.036 €

Il MNLF ha terminato il 2014 con un avanzo di esercizio

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.