Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes

Αριθμός μητρώου: 69824896067-90
ημερομηνία της εγγραφής: 23/06/2011 18:01:03

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/10/2014 11:25:25
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 12/06/2014 11:01:51

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes

CNOSF

Organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue de Grenelle, 168
75007 Paris
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 01 45 51 82 50

(+33) 144189675

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Marie-Josée KELLER

Présidente

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jean-Marc DELAHAYE

Chargé des relations institutionnelles et des affaires européennes

    Στόχοι και αποστολή

Doté de la personnalité civile par le Code de la Santé publique français, l'Ordre est un organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public.

Son rôle est de veiller aux règles contenues dans le code de déontologie en privilégiant en toute circonstance le respect et l'intérêt de la patiente et du nouveau-né.


L'Ordre apparaît donc comme un organe de référence pour les praticiens de santé qu'il regroupe, pour les pouvoirs publics et également pour les usagers à qui il offre, grâce à la mise en oeuvre de ses différentes missions, des garanties sur les compétences de ces professionnels.


L'Ordre est le référent incontournable des pouvoirs publics, puisque ces derniers ont l'obligation de le consulter dès lors que la profession est concernée. Ce rôle lui permet de défendre au mieux les intérêts de la profession.


L'Ordre remplit également une fonction administrative qui consiste à établir et tenir un tableau auquel ne peuvent être inscrites pour exercer que les sages-femmes diplômées.


Enfin, l'Ordre des sages-femmes remplit une mission de conciliation et juridictionnelle dès lors que l'un de ses membres fait l'objet de plaintes émanant, notamment de patientes ou d'autres professionnels de santé.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Veille réglementaire et législative
Représentation d'intérêt
Organisation d'événements européens impliquant les institutions européennes

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Jean-Marc DELAHAYE 04/11/2014 28/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Δημόσια υγεία
  • Εκπαίδευση
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά

    Μέλη

Le Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes est membre fondateur du Réseau européen des régulateurs de sages-femmes (NEMIR).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.