Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes

Αριθμός μητρώου: 69824896067-90
ημερομηνία της εγγραφής: 23/6/2011 6:01:03 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 12/6/2014 11:01:51 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 12/6/2014 11:01:51 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes
Ακρωνύμιο: CNOSF
Νομικό καθεστώς: Organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public
Δικτυακός τόπος: http://www.ordre-sages-femmes.fr/

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Άλλες συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Marie-Josée KELLER
Θέση: Présidente

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Lucas PISANI
Θέση: Chargé des relations institutionnelles

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 168 Rue de Grenelle 
75007 Paris
ΓΑΛΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+33) 01 45 51 82 50
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Doté de la personnalité civile par le Code de la Santé publique français, l'Ordre est un organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public.

Son rôle est de veiller aux règles contenues dans le code de déontologie en privilégiant en toute circonstance le respect et l'intérêt de la patiente et du nouveau-né.


L'Ordre apparaît donc comme un organe de référence pour les praticiens de santé qu'il regroupe, pour les pouvoirs publics et également pour les usagers à qui il offre, grâce à la mise en oeuvre de ses différentes missions, des garanties sur les compétences de ces professionnels.


L'Ordre est le référent incontournable des pouvoirs publics, puisque ces derniers ont l'obligation de le consulter dès lors que la profession est concernée. Ce rôle lui permet de défendre au mieux les intérêts de la profession.


L'Ordre remplit également une fonction administrative qui consiste à établir et tenir un tableau auquel ne peuvent être inscrites pour exercer que les sages-femmes diplômées.


Enfin, l'Ordre des sages-femmes remplit une mission de conciliation et juridictionnelle dès lors que l'un de ses membres fait l'objet de plaintes émanant, notamment de patientes ou d'autres professionnels de santé.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Veille réglementaire et législative
Représentation d'intérêt
Organisation d'événements européens impliquant les institutions européennes

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Εσωτερική αγορά

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Le Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes est membre du Réseau européen des régulateurs de sages-femmes (NEMIR).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.