Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes

Αριθμός μητρώου: 69824896067-90
ημερομηνία της εγγραφής: 23/06/2011 18:01:03

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/07/2016 17:29:20
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 20/07/2016 17:29:20
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 20/07/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes

CNOSF

Organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue de Grenelle, 168
75007 Paris
ΓΑΛΛΙΑ

(+33)01 45 51 82 50

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Marie-Josée KELLER

Présidente

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jean-Marc DELAHAYE

Chargé des relations institutionnelles et des affaires européennes

    Στόχοι και αποστολή

Doté de la personnalité civile par le Code de la Santé publique français, l'Ordre est un organisme privé, doté de la personnalité morale, chargé par le législateur d'une mission de service public.

Son rôle est de veiller aux règles contenues dans le code de déontologie en privilégiant en toute circonstance le respect et l'intérêt de la patiente et du nouveau-né.


L'Ordre apparaît donc comme un organe de référence pour les praticiens de santé qu'il regroupe, pour les pouvoirs publics et également pour les usagers à qui il offre, grâce à la mise en oeuvre de ses différentes missions, des garanties sur les compétences de ces professionnels.


L'Ordre est le référent incontournable des pouvoirs publics, puisque ces derniers ont l'obligation de le consulter dès lors que la profession est concernée. Ce rôle lui permet de défendre au mieux les intérêts de la profession.


L'Ordre remplit également une fonction administrative qui consiste à établir et tenir un tableau auquel ne peuvent être inscrites pour exercer que les sages-femmes diplômées.


Enfin, l'Ordre des sages-femmes remplit une mission de conciliation et juridictionnelle dès lors que l'un de ses membres fait l'objet de plaintes émanant, notamment de patientes ou d'autres professionnels de santé.

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Droits des femmes et Egalité entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne
- Application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Projet de directive concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Δημόσια υγεία
  • Εκπαίδευση
  • Εσωτερική αγορά

    Μέλη

Le Conseil National de l'Ordre des Sages-femmes est membre fondateur du Réseau européen des régulateurs de sages-femmes (NEMIR).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2015  -  12/2015

>= 50.000 € και < 99.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Code de déontologie de la profession de sage-femme