Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

SPHERE Group

Αριθμός μητρώου: 68678406396-13
ημερομηνία της εγγραφής: 08/08/2011 21:41:53

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 05/03/2015 12:59:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/03/2015 12:59:45
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

SPHERE Group

SPHERE

Société Anonyme

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

rue SCHEFFER, 3
75116 PARIS
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 153652300

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jean-Marc NONY

Sustainable Development Director

    Στόχοι και αποστολή

European leading producer of householdswrappings and garbage bags.
Strong commitment to develop bio-based products.
Producer of Bioplastics

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Environment


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Participation aux syndicats professionnels européens

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 4  

4

3

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ασφάλεια των τροφίμων
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δράση για το κλίμα
  • Περιβάλλον

    Μέλη

France : ELIPSO and CLUB BIOPLASTIQUES
EU : EUPF and EUROPEAN BIOPLASTICS

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.