Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Gas Natural Fenosa

Identifikačné číslo v Registri: 67833029261-54
Dátum registrácie: 1.8.2012 14:11:23

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.7.2014 9:40:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.7.2014 9:40:23


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Gas Natural Fenosa
Skratka:
Právna forma: Gas Natural SDG, SA
Internetová stránka: http://www.gasnaturalfenosa.es

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Rafael  Villaseca Marco
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Carmen Vindel Sánchez
Funkcia: Head of International Regulation

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Plaza del Gas  1
08003 Barcelona
ŠPANIELSKO
Telefónne číslo: (+34) 934025100
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Gas Natural Fenosa
Avenue Louise 65 Box 11
1050 Brussels
Belgium

Tel +32 2 535 77 11
Fax +32 2 535 77 00

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: La Misión de Gas Natural Fenosa es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando a nuestros clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a nuestros accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a nuestros empleados la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales.

La Visión es ser un grupo energético y de servicios líder y en continuo crecimiento, con presencia multinacional, que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus accionistas, una ampliación de oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros empleados y una contribución positiva a la sociedad actuando con un compromiso de ciudadanía global.

Gas Natural Fenosa una compañía líder en gas y electricidad en España y Latinoamérica que cuenta con un equipo casi 16.000 personas, de las que alrededor de un 47% trabaja fuera de España.
Contamos con alrededor de 20 millones de clientes, 15.519 MW de capacidad instalada y 15,4 GW de potencia instalada, estando presentes en más de 25 paises del mundo. Destaca nuestra presencia en Latinoamérica.
Somos el principal suministrador de GNL en la cuenca mediterránea y atlántica con una cartera de 30 bcm
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Cualquier actividad relacionada con el sector de la energía

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EUROGAS, EFET, SEDIGAS, UNESA, UNECE, IGU, OME, IETA, EURELECTRIC, EASEEGAS, MARCOGAZ, ENERCLUB, CEOE, GASNAM, Conseil de Cooperation Économique, European Energy Forum

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 01/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
GNF Código Ético