Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Central Denmark EU Office

Tunnusnumber registris: 67105877452-82
Registreerimise kuupäev: 15.12.11 12:43:04

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.11.13 10:46:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.11.13 10:46:16


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Central Denmark EU Office
Akronüüm: CDEU
Õiguslik vorm: Regional Representation to the EU
Veebisait: http://www.centraldenmark.eu

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Kohalikud, piirkondlikud ja munitsipaalasutused (piirkondlikul tasandil)

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lars Holte Nielsen
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Lars Holte Nielsen
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 35 Avenue de Tervueren 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22308732
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Represent local and regional authorities of the Central Denmark Region towards the EU.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 9
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EU funding
Regional interestes

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • TAANI

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Informal Baltic Sea Group
ERINN

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Üldeelarve: 842 571
millest avalik rahastamine: 842 571
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 60 404
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 782 167
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 450000  € ja < 500000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Budget comes mainly from local and regional government and public education institutions. A small amount comes from participation in EU Projects.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
yes