Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Central Denmark EU Office

Tunnusnumber registris: 67105877452-82
Registreerimise kuupäev: 15/12/2011 12:43:04

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 25/02/2015 16:13:22
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25/02/2015 16:13:22
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 25/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Central Denmark EU Office

CDEU

Regional Representation to the EU

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud seaduse alusel loodud avalik-õiguslikud ning avalikku ja erasektorit ühendavad üksused, mille eesmärk on tegutseda avalikes huvides

    Kontaktandmed

Avenue de Tervueren, 35
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 22308732

    Juriidiliselt vastutav isik

Lars Holte Nielsen

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Lars Holte Nielsen

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Represent local and regional authorities of the Central Denmark Region towards the EU.

piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Research, innovation, energy, climate, culture, creativity, SME, regional policy, education.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 8  

8

8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

0

 • TAANI

Informal Baltic Sea Group
ERRIN

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 700 000 € ja < 799 999 €

981 500 €

981 500 €

 €

15 500 €

LLP

0 €

966 000 €

0 €

Budget comes mainly from local and regional government and public education institutions. A small amount comes from participation in EU Projects.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.