Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Identifikačné číslo v Registri: 66358747829-47
Dátum registrácie: 26/01/2012 19:11:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/01/2015 14:54:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/01/2015 14:54:10
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/01/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bio3 - Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de Recursos Naturais

Bio3, Lda.

Sociedade limitada por quotas

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 37 B
2800-092 Almada
PORTUGALSKO

(+351) 212951588

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Hugo Costa

Sócio-Gerente

    Ciele a poslanie

Our mission is to reconcile human infrastructures and economic activities with biodiversity conservation and management. This means providing the best technical solutions available to each of our clients, always with an innovative spirit.

Bio3's vision is to to be an international reference in biodiversity consultancy and research, maintaining our independence and entrepreneurial spirit as a privately-held company, and to expand into the global market, promoting Portugal abroad.

Founded in 2005, Bio3 achieved a solid growth rate and is currently a national reference operating in its market. During the first 7 years of existence, Bio3 has developed the biological section of over 350 projects, mostly
related to environmental assessment, post-evaluation, environmental management and planning. It has been awarded the title of SME Leader in Portugal in 2009, 2010 and 2011. Bio3 also executes applied research studies in 2011 was considered one of the 174 most innovative SME's operating in Portugal and was integrated in the COTEC SME Innovation Network.

Bio3 is an expert company on Ecological Baseline Studies and Biodiversity Monitoring Surveys, with an emphasis on renewable energy projects.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Decreto - Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (codificação da Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985).

Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à Conservação das Aves Selvagens (Diretiva Aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna e da Flora Selvagens (Diretiva Habitats), transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio (JOUE L 158, de 10-06-2013)


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Sem actividades neste ambito

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 14  

14

10,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Rybolov a akvakultúra
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Portuguese Association for Impact Assessment (APAI, member of IAIA)
Portuguese Association of the Environmental Technologies Companies
Member of COTEC SME Innovation Network
Member of the Portuguese Society for the protection of Birds (Member of BirdLife International)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • WS Atkins

  • IBERWIND

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

We haven't received any source of funding from the EU institutions in financial year n-1 of registration

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.