Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Identifikačné číslo v Registri: 65810058-13
Dátum registrácie: 23.6.2008 12:13:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.5.2014 18:05:56
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.5.2014 17:54:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
Skratka: Ε.Π.ΚΑ.Σ.
Právna forma: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Internetová stránka: http://www.epkas.gr

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΗΣ
Funkcia: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΟΣ
Funkcia: ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  12
62122 ΣΕΡΡΕΣ
GRÉCKO
Telefónne číslo: (+30) 2321022518
Fax: (+30) 2321022518
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ στοχεύει:
1.Στην ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για την απόκτηση καταναλωτικής συνείδησης.
2. Στην προστασία των καταναλωτών σε θέματα υγείας, ασφάλειας και οικονομικών συμφερόντων.
3. Στην εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται στα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα που τους αφορούν, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς, ο Ε.Φ.Ε.Τ., η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, των οποίων η σύσταση και λειτουργία επιβάλλονται από το νόμο.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
  • celoštátnej
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


-Πρόγραμμα συνδρομής εξωδικαστικού συμβιβασμού του ν.3869/2010

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Spotrebitelia

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 500
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
  • GRÉCKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Η Ε.Π.ΚΑ.Σ. είναι μέλος της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», η οποία είναι αναγνωρισμένη Ομοσπονδία Καταναλωτών με απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 771/31-10-2008 & εγγεγραμμένη στο Συγκεντρωτικό Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του ΥΠ.ΑΝ με α/α 77 / 31-10-2008 σύμφωνα με το Ν. 2251 / 94.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 6 658
z toho financovanie z verejných zdrojov: 2 800
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 2 800
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 3 858
- dary: 0
- členské: 3 858
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.