Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Global Health Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze 65517013059-25
Data rejestracji: 10-01-15 16:01:59

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-19 12:59:53
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-19 12:59:53


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Global Health Europe
Nazwa skrócona: GHE
Status prawny: non-available
Strona internetowa: http://www.globalhealtheurope.org

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Thomas Krafft
Pełniona funkcja: Chair, Global Health Europe

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Thomas Krafft
Pełniona funkcja: Chair, Global Health Europe

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Postbox  616
Skr. poczt.: 616
6200MD Maastricht
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 4381564
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Global Health Europe is a community that promotes synergy between the policy spheres of public health, foreign policy, development, and research for health. Our aim is to improve global health governance through more coordinated, coherent, consistent and committed European engagement.
Through Global Health Europe events, publications and online discussions policy communities that have not yet systematically worked together will find a platform for collaboration.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Global Health

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • kultura
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 19
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • PORTUGALIA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA

 • SZWAJCARIA
Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Budżet ogólny: 216 950
w tym środki publiczne: 142 400
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 142 400
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
z innych źródeł: 74 550
- darowizny: 74 550
- składki członkowskie: 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.