Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

NETWORKING The Matching Game

Identifikačné číslo v Registri: 65489576066-94
Dátum registrácie: 23.6.2011 17:38:12

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.6.2014 8:36:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.6.2014 8:36:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: NETWORKING The Matching Game
Skratka: NTMG
Právna forma: sprlu
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Eric de BORCHGRAVE
Funkcia: Managing Partner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Eric de Borchgrave
Funkcia: Managing Partner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: General de Gaulle  30
1050 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 476235501
Fax: (+32) 27360434
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Conseil et support aux organisations publiques et privées désireuses de travailler avec les institutions européennes telles que la Commission Européenne, le Parlement Européen , et les autres institutions et agences européennes.

Notre support inclut l'assistance à la préparation et au montage des dossiers de projets à soumettre dans le cadre d'appels à propositions, ainsi que le suivi de ces projets.

Notre service à nos clients inclut le suivi de l'information communautaire relative à leur domaine d'activité
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Missions de conseil pour la ville de Zagreb en Croatie

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rybolov a akvakultúra
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • AEIDL
 • DICON Bulgarie
 • AWEX Belgique
 • MCE(Missing Children Europe
 • Villed de Zagreb

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 1 940 352 €
Granty: 208 913 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Il est à noter que notre intervention n'est pas liée à l'entièreté de ces montants, car nous n'intervenons pas sur tous les dossiers qui les génèrent.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.