Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Gesamtverband Steinkohle e. V.

Identifikačné číslo v Registri: 65376111996-22
Dátum registrácie: 14.7.2009 16:49:04

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.6.2014 12:12:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.6.2014 12:12:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Gesamtverband Steinkohle e. V.
Skratka: GVSt
Právna forma: Eingetragener Verein
Internetová stránka: http://www.gvst.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Franz-Josef Wodopia, Professor Dr.
Funkcia: Geschäftsführendes Vorstandsmitglied & Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bernd Bogalla
Funkcia: Leiter Bereich Europaangelegenheiten

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Shamrockring  1
P. O. BOX: 10 18 29
44608 Herne
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 2323 15 4303
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Leiter des Büros Brüssel:
Herr Dipl.-Dolmetscher Bernd Bogalla

Avenue de Tervuren 168, bte. 5
B-1150 Brüssel
Tel.: +32(0) 2 770 2031
Fax: +32 0) 2 772 4630

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der Gesamtverband Steinkohle (GVSt), gegründet am 11. Dezember 1968, vertritt und fördert die allgemeinen Belange seiner Mitglieder aus Steinkohlenbergbau sowie verwandten Branchen, insbesondere auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet, und fungiert als Arbeitgebervereinigung sowie als Tarifpartei für seine ordentlichen Mitglieder.

Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich über den nationalen Bereich hinaus auf die Ebene der Europäischen Union sowie auf die Mitwirkung in weiteren internationalen Gremien. Über die Dach¬verbände der deutschen Wirtschaft, in denen der GVSt direkt und indirekt vertreten ist, beteiligt er sich an der politischen Willens- und Entscheidungsbildung in Deutschland. Der Verband pflegt als Interessenvertretung der Branche Kontakte zu den für den Steinkohlenbergbau maßgeblichen Instanzen in Politik, Ministerien, Behörden und Öffentlichkeit.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Marina SCHNEIDER 8.7.2014 4.7.2015
Bernd Bogalla 5.7.2014 3.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


GVSt unterstützt die Aktivitäten von EURACOAL u. a. in den Bereichen

- Zugang zu den natürlichen Ressourcen und Rohstofflager-stätten,
- Fortentwicklung der Klimapolitik, vor allem eines für die Industrie verträglichen Emissionshandelssystems,
- Gesetzgebung, Demonstrationsprojekte und Infrastruktur für die CCS-Technologie,
- rechtliche und technische Vorgaben für den Umweltschutz im Kraftwerkssektor,
- nachhaltiges Management von Abfällen und Altlasten des Bergbaus.

Darüber hinaus vertritt der GVSt über sein eigenes Brüsseler Büro auch spezifische Belange der deutschen Steinkohle, so vor allem in den Fragen der Beihilfepolitik oder des Technologietransfers.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Auf europäischer Ebene begleitet der GVSt als Mitglied von EURACOAL, dem Europäischen Stein- und Braunkohleverband, die Arbeitsschwerpunkte auf den Gebieten Energiepolitik, Klimaschutzpolitik, Umweltpolitik und Forschungspolitik. Gemeinsam mit den europäischen Partnern verfolgt der GVSt das Ziel, die Rolle der Kohle für die Energiesicherheit, einen ausgewogenen Energiemix und die soziale Kohäsion in Europa zu verdeutlichen sowie im Hinblick darauf zu einem angemessenen politischen Rahmen für die Kohlegewinnung und -nutzung in der EU beizutragen.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.