Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Sea First Foundation vzw

Identifikačné číslo v Registri: 64240975155-58
Dátum registrácie: 29/01/2011 20:23:03

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 21:18:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 21:18:32
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Sea First Foundation vzw

SFF vzw

NPO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Zone Kamp C 2, B11
2260 Westerlo
BELGICKO

(+32) 476779749

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Anke Teigeler

cöordinator

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Dos Winkel

vice-chair

    Ciele a poslanie

The Sea First Foundation (SFF) informs and educates the general public and children in particular about the importance an threats of the Ocean and its vulnerable inhabitants.By creating awareness SFF tries to reduce or (preferrably) stop the detrimental human influence on the Oceans and all the life, underwater and topside (like seabirds). SFF is founded by people who were, each in their own way, involved in the Ocean, through work, training, hobby or any other way. SFF has no profit intention.Oceans absorb more than 50% of all (man made) carbon dioxide and produce more than 70% of all the oxygen that we breath.

  • európskej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Ban op warrelnetten
Habitatrichtlijnen

Beach Clean Up
Ocean week
Boek : Het Alfabet van de Zee


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

European fisheries & aquaculture

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 1  

1

0,5

vrijwilligerswerking

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Rybolov a akvakultúra
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

75

  • BELGICKO
  • HOLANDSKO

Seas at Risk, OCEAN2012, Shark Alliance, Eurogroup for Animals, Bond Beter Leefmilieu, Kust en Zee

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

25 100 €

100 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

0 €

100 €

25 000 €

10 000 €

2 000 €

10 000 €

3 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.