Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

Αριθμός μητρώου: 63284686285-78
ημερομηνία της εγγραφής: 25/07/2011 11:20:00

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/05/2015 07:30:43
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 31/03/2015 17:45:58
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 31/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

GEMA

Wirtschaftlicher Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rosenheimer Straße, 11
Ταχυδρομική θυρίδα: 800706
81607 München
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 894800300

Square de Meeûs 38/40
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 24018752

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dr. Harald Heker

Vorsitzender des Vorstands

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Michael Duderstädt

Direktor Politische Kommunikation

    Στόχοι και αποστολή

Als staatlich anerkannte Treuhänderin vertritt die GEMA in Deutschland die Urheberrechte von mehr als 67.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Digitaler Binnenmarkt
Urheberrecht
Kollektive Rechtewahrnehmung
Kultur- und Kreativwirtschaft


 

Όχι

Όχι

Όχι

Vertreter der GEMA haben an der Auftaktsitzung der Intergroup "Creative Industries" am 3. März 2015 im Europäischen Parlament teilgenommen.

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1   25%: 1

2

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Philipp Rosset 21/05/2014 19/05/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εμπόριο
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

GESAC - Groupement Européen des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
CISAC - Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
Deutsche Content Allianz
Netzwerk Europäische Bewegung

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € και < 99.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Der jährliche Geschäftsbericht der GEMA ist online abrufbar:
www.gema.de/die-gema/publikationen/geschaeftsbericht/

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.