Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Provincie Noord-Brabant

Id-nummer i registret: 62636428022-47
Registreringsdag: 08/02/2012 17:52:37

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 01/04/2015 17:03:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 01/04/2015 17:03:21
Sista dag för nästa uppdatering är den: 01/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
NEDERLÄNDERNA

(+31) 736812812

    Juridiskt ansvarig

Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Mål och uppdrag

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 10  

10

10

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom

    Medlemskap

1 200

 • BELGIEN

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 012 700 000 €

446 800 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

320 000 000 €

126 800 000 €

565 900 000 €

245 000 000 €

33 000 000 €

3 200 000 €

50 000 000 €

32 800 000 €

191 900 000 €

10 000 000 €

Geen

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.