Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Provincie Noord-Brabant

Identifikačné číslo v Registri: 62636428022-47
Dátum registrácie: 08/02/2012 17:52:37

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/01/2015 11:37:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15/01/2015 11:37:07

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Provincie Noord-Brabant

publiekrechterlijk

    Oddiel registrácie

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Miestne, regionálne a samosprávne orgány (na nižšej než národnej úrovni)

    Kontaktné údaje

Brabantlaan, 1
5200 MC 's Hertogenbosch
HOLANDSKO

(+31) 736812812

(+31) 736141115

De provincie Noord-Brabant is een Nederlandse overheidsorganisatie met een vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (Trierstraat 59-61 1040).

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Lambertus Schampers

EU-vertegenwoordiger

    Ciele a poslanie

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

1 200

 • BELGICKO

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

1 012 700 000 €

446 800 000 €

 €

 €

320 000 000 €

 €

126 800 000 €

565 900 000 €

 €

 €

245 000 000 €

33 000 000 €

3 200 000 €

50 000 000 €

32 800 000 €

191 900 000 €

10 000 000 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

Geen

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.