Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Provincie Noord-Brabant

Numărul de identificare din Registru: 62636428022-47
Data înscrierii: 08.02.2012 17:52:37

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 16.01.2014 13:02:49
Data ultimei actualizări anuale: 16.01.2014 13:02:49


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Provincie Noord-Brabant
Acronim:
Statut juridic: publiekrechterlijk
Site internet: http://www.brabant.nl

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Autorităţi locale, regionale şi municipale (la nivel subnaţional)

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Elisabeth Koch-Van der Spek
Funcţie: Hoofd Bureau Internationale Zaken

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Lambertus Schampers
Funcţie: EU-vertegenwoordiger

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Brabantlaan  1
5200 MC 's Hertogenbosch
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 736812812
Număr de fax: (+31) 736141115
Alte informaţii cu privire la datele de contact: De provincie Noord-Brabant is een Nederlandse overheidsorganisatie met een vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (Trierstraat 59-61 1040).

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 1.200
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is (beoogd) lid van het Districts of Creativity Network en actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 1.012.700.000
din care finanţare publică: 446.800.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 320.000.000
- din surse locale/regionale:
Renteopbrengst financieringsfunctie : 126.800.000
din alte surse: 565.900.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
opcentiemen motorrijtuigenbelasting : 245.000.000
Provinciefonds : 33.000.000
Uitkeringen EU : 3.200.000
Reizigersopbrengst OV : 50.000.000
Dividenden : 32.800.000
Onttrekkingen aan reserves : 191.900.000
Leges en heffingen : 10.000.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Geen

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.